TR arkitektoverenskomsten

 På private rådgivende arkitektvirksomheder, der er medlem af Dansk Indutri (DIO II) kan der vælges:

  • Faggruppetillidsrepræsentant når der er mindst 5 ansatte, der alle er medlem af FAOD
  • Fælles tillidsrepræsentant når der er mindst 5 ansatte, der er medlem af FAOD, JA, KF og TL.
  • to fælles tillidsrepræsentanter, når der er mindst 30 ansatte, der er medlem af FAOD, JA, KF og TL.

Der kan ikke på samme virksomhed vælges både faggruppe og fælles tillidsrepræsentant.

I geografisk opdelte virksomheder kan der vælges en tillidsrepræsentant for hver afdeling.

Tillidsrepræsentanten vælges blandt de medarbejdere, der er medlem af Forbundet Arkitekter og Designere. Kun fastansatte medarbejdere, der sidder i uopsagt stilling og har minimum seks måneders anciennitet i virksomheden, kan vælges.

Vælges for to år
Valget gælder normalt for to år ad gangen. Hvis tillidsrepræsentanten genvælges, skal genvalget anmeldes til Forbundet Arkitekter og Designere.

Sørg for at holde valg, inden der er gået to år. Forbundet anbefaler, at der aftales retningslinjer for, hvordan valget gennemføres.

Valget skal efterfølgende godkendes af Forbundet Arkitekter og Designere, som anmelder valget overfor Dansk Industri og virksomheden. Virksomheden kan inden otte dage fra anmeldelsens modtagelse gøre indsigelse mod valget.

Anmeldelse af TR sker på denne blanket.

Tillidsrepræsentantens opgaver er

  • at sikre en effektiv efterlevelse af overenskomstens regler
  • at forhandle med ledelsen vedrørende løn- og ansættelsesvilkår.

 Læs om pligter og rettigheder for tillidsrepræsentanten

 

Meld dig ind og brug din tillidsrepræsentant – handout til dine kollegaer, der endnu ikke er medlem.

Join the union of salaried architects and designers – handout til dine kollegaer på engelsk

Pjece om hvorfor I skal vælge tillidsrepræsentant

NYTTIGE LINK TIL TR

Hvad gælder for tillidsvalgte

En beskrivelse af reglerne for tillidsrepræsentanter, klubber, samarbejdsudvalg, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Overenskomsten og Hovedaftalen

Overenskomsten, hovedaftale og overenskomsten på engelsk.

Overenskomsten med Forbundets kommentarer
Du får tilsendt en elektronisk udgave af overenskomsten med kommentarer sammen med velkomstpakken og efter hver overenskomstfornyelse.

Send en e-mail hvis du ønsker at få tilsendt en trykt udgave.

Lønsystemet

Læs nyheden om overenskomstbrud og minimallønninger 

Arbejdstid – timepuljen

Læs om arbejdstidsreglerne

Læs artilken Blive ikke snydt når du arbejder over

Opsigelse

Du kan i Vejledningen Opsagt og hvad så? finde svar på en række spørgsmål, der er aktuelle i en opsigelsessituation.

Vejledningen findes også på engelsk – Your employment has been terminated – now what?

Ferie og fridage

Blanket til overførsel af ferie- frist 30. september

Læs mere om ferie og fridage i menupunktet rådgivning/privatansat/Danske Ark/ferie og fridage

Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

Ansatte efter Arkitektoverenskomsten har krav på MUS en gang om året jf. § 12, stk. 1. Det skal fastsættes i lønpolitikken om samtalen skal holdes sammen med lønforhandlingerne eller hver for sig, samt hvornår på året samtalerne finder sted.

Danske Ark har udviklet en MUS-vejledning, et samtaleskema og et konklusionsskema til brug for medarbejderudviklingssamtalen.

Efteruddannelse

Individuel komptenceudviklingsplan

Det følger af Arkitektoverenskomsten, at der i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS) skal aftales en individuel komptenceudviklingsplan (§12, stk. 1).

Forbundet har til inspiration lavet et skema.

Virksomhedens efteruddannelsesplan

Det følger af § 12, stk. 7 i Arkitektoverenskomsten, at arbejdsgiveren årligt skal udarbejde en systematisk efteruddannelsesplan for virksomheden og de ansatte efter retningslinjer drøftet mellem arbejdsgiveren og de ansatte. Er der en tillidsrepræsentant, deltager denne som de ansattes repræsentant i drøftelserne.

Forbundet har til insparation lavet et skema.

Samarbejdsudvalg

I forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2015, blev der lavet et protokollat om samarbejdsudvalg, hvor man har valgt at følge DA/LO Samarbejdsaftalen med de nødvendige tilpasninger, medmindre aftalen finder direkte anvendelse.

I virksomheder med 35 ansatte og derover udvikles og følges det daglige samarbejde gennem et samarbejdsudvalg bestående af repræsentanter for virksomhedens ledelse og for arbejdstagerne.

Tillidsrepræsentanten er født medlem af udvalget.

Læs samarbejdsaftalen

 Rejseudgifter og tabt arbejdsforjeneste

  Blanketter og vejledninger

Har din virksomhed tiltrædelsesoverenkomst? 

Selvom din virksomhed ikke er medlem af DIO II, kan I godt have ret til at vælge en tillidsrepræsentant, hvis din virksomhed har en såkaldt tiltrædelsesoverenskomst med Forbundet Arkitekter og Designere eller har tiltrådt tillidsrepræsentantaftalen.

Virkrsomhed skal udfylde en erklæring om tiltrædelse af hovedaftalen og overenskomsten eller erklæring om tiltrædelse af tillidsrepræsentantaftalen.

Klubber

Forbundet Arkitekter og Designere anbefaler, at medarbejderne på virksomheden opretter en klub for at formalisere samarbejdet mellem medarbejderne. Endvidere kan der via klubvedtægter laves regler for valg af medarbejderrepræsentanter.

Kontakt forbundet for at høre mere om mulighederne for at oprette en klub på arbejdspladsen.

Forslag til klubvedtægt

Sidst redigeret: 3. januar 2020