Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Regler om medarbejderrepræsentation selskabsbestyrelser findes i selskabsloven.
 
De ansatte i aktie- og anpartsselskaber og i erhvervsdrivende fonde har ret til at vælge et antal medarbejderrepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen, hvis der er mindst 35 medarbejdere i selskabet (målt som gennemsnitligt antal ansatte i hele selskabet over de seneste tre år).
 
Valg
Medarbejderne på virksomheden træffer beslutning om, hvorvidt man ønsker at vælge repræsentanter til bestyrelsen ved anonym afstemning. Et krav om afstemning kan fx fremsættes af et flertal blandt medarbejderne i samarbejdsudvalget eller de faglige organisationer på virksomheden, som fx klubber og personaleforeninger, der repræsenterer mindst 1/10 af selskabets medarbejdere.
 
Der er tale om en ret, men ikke en pligt til at kræve afstemning om, hvorvidt der skal vælges repræsentanter til selskabets bestyrelse
 
Kun for fastansatte
Der holdes direkte valg ved, at medarbejderne stemmer på de opstillede kandidater. Det er alene de fastansatte, der er stemmeberettigede og kan stille til op til valg som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Valget forestås af et valgudvalg, der sammensættes af repræsentanter for medarbejdere og ledelse.
 
Giv lyd
Forbundet Arkitekter og Designere anbefaler, at beslutningen meddeles selskabets bestyrelse på en måde, der kan dokumenteres, fx skriftligt, pr. e-mail.
 
Forbundet Arkitekter og Designere opfordrer medarbejdere, der bliver valgt til bestyrelsen til at give forbundet besked på Skema til anmeldelse af tillidsvalgte
 
Pligter og rettigheder
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har de samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. De er således en del af den øverste ledelse i virksomheden.
 

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har pligt til at deltage i bestyrelsesarbejdet på en kvalificeret måde. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal således varetage selskabets interesser frem for medarbejdernes.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har som udgangspunkt også krav på samme honorar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, med mindre afvigelser er særligt begrundet evt. i arbejdets art eller omfang.

 
Opgaver
Som medarbejdervalgt repræsentant i bestyrelsen opnås egentlig medindflydelse på ledelsens beslutninger om virksomhedens drift. Formålet med valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen er således at få indflydelse på beslutningerne i bestyrelsen og og indsigt i virksomhedens forhold.
 
Det kan desuden gavne selskabet, at medarbejderne er repræsenteret i bestyrelsen pga. medarbejdernes indsigt i virksomhedens daglige drift og deres kendskab til markedet, kunder og samarbejdspartnere. Denne indsigt kan være væsentlig for de beslutninger, bestyrelsen skal træffe.
 
Beskyttelse ved afskedigelse
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter nyder samme beskyttelse mod afskedigelse som tillidsrepræsentanter inden for samme faglige område.
 
Som nyvalgt medarbejderrepræsentant anbefales det, at du læser:
  • Selskabets vedtægter
  • Selskabets forretningsorden
  • De seneste bestyrelsesprotokoller
  • De seneste års regnskaber
  • Revisionsprotokollen.
 
Derudover bør du gøre dig bekendt med:
  • Selskabets struktur og målsætninger
  • Relevant lovgivning i relation til virksomhedens hovedaktivitet.
  • Du bør undersøge, om selskabet har tegnet en ansvarsforsikring for bestyrelsen. Ellers forslå, at en sådan forsikring tegnes
  • Forbundet Arkitekter og Designere hører gerne, hvis du bliver valgt som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.
Sidst redigeret: 9. juni 2017