Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) hed tidligere sikkerhedsrepræsentant. Der skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant, når der er mindst 10 ansatte på virksomheden.

Som arbejdsmiljørepræsentant indgår du som en del af arbejdsmiljøorganisationen. Hvordan organisationen er sammensat hos jer, afhænger blandt andet af virksomhedens størrelse.

En stor del af arbejdsmiljørepræsentantens opgaver afhænger af forholdene på den enkelte virksomhed. Du skal derfor først og fremmest, sammen med de øvrige medlemmer af arbejdsmiljøgruppen, sætte dig ind i de forhold, der er vigtige for medarbejderne og lederne på din virksomhed.

Som AMR har du visse pligter og rettigheder. Blandt andet skal arbejdsgiveren sørge for, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse.

Ligesom tillidsrepræsentanter er arbejdsmiljørepræsentanter beskyttet mod afskedigelse.

Læs også: Forbundet Arkitekter og Designeres arbejdsmiljøpolitik

 


VALG AF ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

Der skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant, når der er mindst 10 ansatte på virksomheden.

Alle ansatte, der ikke er virksomheds- eller arbejdsledere medregnes, og valget foretages af samtlige ansatte uden ledelsesmæssige beføjelser blandt medarbejderne på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørepræsentanten behøver ikke at være medlem af en fagforening og skal derfor heller ikke godkendes af organisationerne. Forbundet Arkitekter og Designere hører dog gerne fra medlemmer, der er blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant.

Valget gælder for to år eller indtil arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsfunktion ophører. Valgperioden kan efter aftale mellem virksomheden og de ansatte forlænget til maksimalt fire år.

Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende i en sammenhængende periode på fire måneder eller længere, kan der vælges ny arbejdsmiljørepræsentant for resten af perioden eller en ny periode.


ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

Der findes regler for, hvordan arbejdet med sikkerhed og sundhed skal organiseres. Reglerne fremgår hovedsagligt af arbejdsmiljøloven (kapitel 2) og Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomhedens interne samarbejde om sikkerhed og sundhed fungerer. Derfor skal arbejdsgiver hvert år i samarbejde med de ansatte tilrettelægge samarbejdet om sikkerheds- og sundhed for det kommende år.

I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed foregå i en arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsmiljøorganisationen omfatter alle ansatte i virksomheden.

Regler hvis I er 10 ansatte eller flere 
Arbejdsmiljøorganisationen skal bestå af minimum en arbejdsleder og minimum en arbejdsmiljørepræsentant.

I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal der etableres en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer:
  • Et niveau med en eller flere arbejdsmiljøgrupper. En arbejdsmiljøgruppe består af 1 udpeget arbejdsleder og 1 valgt arbejdsmiljørepræsentant.
  • Et niveau med et eller flere arbejdsmiljøudvalg. Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsleder(e) og arbejdsmiljørepræsentant(er) fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper.

Hvis I er færre end 10 ansatte
I virksomheder med ni eller færre ansatte tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsarbejdet i samarbejde direkte mellem arbejdsgiver og de ansatte.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får de nødvendige oplysninger om sikkerhed og sundhed og, at de ansatte får adgang til at fremsætte forslag.


ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTENS OPGAVER

Arbejdsmiljørepræsentanten skal deltage i de opgaver, der varetages af arbejdsmiljøorganisationen.

Disse opgaver indbefatter bl.a., at der årligt skal gennemføres en arbejdsmiljødrøftelse, hvor medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og arbejdsgiver sammen:

  • tilrettelægger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år
  • fastlægger, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller
  • vurderer, om det foregående års mål er nået
  • fastlægger mål for det kommende års samarbejde

PLIGTER OG RETTIGHEDER FOR AMR

Arbejdsgiveren skal sørge for, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af tre dages varighed inden tre måneder efter, at vedkommende er blevet valgt.
Herefter skal arbejdsgiver i det første år tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse af to dages varighed og i hvert af de efterfølgende år 1½ dags varighed. Hvis retten til supplerende arbejdsmiljøuddannelse ikke udnyttes i det pågældende funktionsår, bortfalder den.

Din tid skal betales
Arbejdsgiver skal betale alle udgifter forbundet med hvervet som arbejdsmiljørepræsentant. Hvervet må med andre ord ikke medføre tab af arbejdsindkomst.

Arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant aflønnes som arbejde enten inden for almindelig arbejdstid eller som overarbejde afhængigt af, hvornår arbejdet er udført.

Arbejdsmiljørepræsentanten har ligesom de øvrige medarbejdere pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige herunder at være opmærksom på fejl og mangler, der kan forringe sikkerheden eller sundheden.

Beskyttelse mod afskedigelse
Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse på samme måde som tillidsmænd inden for samme eller tilsvarende faglige område.

Forbundet Arkitekter og Designere anbefaler, at du giver forbundet meddelelse, hvis du bliver valgt som arbejdsmiljørepræsentant.
Sidst redigeret: 9. februar 2018