Udkast til kontrakt

Inden du går i gang med en opgave for en klient, bør du lave en aftale som begge parter har underskrevet.

Inspiration til udformning af en kontrakt.

Normalt råder vi til, at det aftales, at ABR 89 finder anvendelse – en læsevenlig udgave kan findes på Frinet.dk 

Herudover kan eventuelt ”ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning” aftales anvendt – her bør du kontakte os.

·    Parterne – navn, adresse samt evt. cvr. nr. for dig og din klient (bygherre)

·    Opgaven
o    Hvad omfatter opgaven? Beskriv opgaven så præcist som muligt.
o    Hvem er evt. underrådgiver. (Overvej om ydelsen fra underrådgiver er omfattet af aftalen, eller klient selv skal sørge for den – se næste punkt).
o    Særlige forbehold og andre forhold som opgaven ikke omfatter (Det kan være fx ingeniørarbejde, geologisk undersøgelser mv., som er relevante for løsningen af klientens opgave).

·    Aftalegrundlag, herunder at ABR 89 er vedtaget som en del af kontrakten.

·    Ydelse
o    Din ydelse (hvad du skal levere) – beskrives og henvis evt. til ”ydelsesbeskrivelser” (se ovenfor).
o    Klientens ydelse (Hvad skal klienten levere som forudsætning for din opgaveløsning, fx eksisterende tegning og lignende)
o    Evt. underrådgiveres ydelser (Hvad forudsætter du, at klienten sørger for at få anden bistand til).

·    Tidsplan

·    Budget for løsning af opgave
o    Forudsætningerne budgettet er lavet efter bør fremgå, herunder om det er udarbejdet på baggrund af indhentede tilbud. Er der særlige forbehold i fx tilbud bør det nævnes, samt at du ikke indestår for om budgettet kan holde. Samtlige tilbud skal vedlægges som bilag.

·    Honorar og udlæg
o    Honorarformen bør aftales – se ABR 89, pkt. 3. Evt. timesats for arbejde udover det aftalte.
o    Tidspunkt(er) for hvornår dit honorar forfalder til betaling (evt. i fht. projektfaser mv.)
o    Overveje evt. forudbetaling af en del af honoraret ved opstart eller løbende betaling

·     Ansvar
o    Det må ofte tilrådes, at der indsættes en beløbsmæssig begrænsning af det erstatningsansvar, som du er forpligtet til at dække – fx at dit samlede ansvar, uanset antallet af direkte og indirekte skader, ikke kan overstige XX. Kr. eller X gange det samlede honorar.
o    Det må også tilrådes, at du tegner en ansvarsforsikring, og vedlægger kopi af forsikringspolicen som bilag. HUSK: forsikringen skal være tegnet, inden du går i gang med din opgave.

·    Ophavsret og offentliggørelse
o    Selvom punktet reguleret i ABR 89, pkt. 4 bør du som udgangspunkt medtage en bestemmelse, hvor det fremgår, at du har samtlige rettigheder, til det du frembringer, herunder skitser, tegninger mv., og at klienten kun må anvende det i overensstemmelse med det I skriftligt har aftalt. Herved er det tydeligt for klienten, hvad I har aftalt.

·    Særlige bestemmelser (opsamlingsbestemmelse)

Det er altid fornuftigt, at kontrakten indeholder en bilagsliste, hvor du vedlægger kopi af samtlige relevante bilag, herunder skitser, billeder mv. såvel som et udskrift af ABR 89. Alle bilag bør underskrives af begge parter, hvilket vil være praktisk, hvis der sidenhen kommer nye bilag til.
Inden I begge underskriver kontrakten bør du gennemgå den med klienten punkt for punkt, så der er enighed om det som I skriver under på. Herved opnår man ofte en bedre forståelse af, hvad sigtet er med kontrakten og I kan medtage evt. rettelser/ændringer inden du går i gang med dit arbejde.

·    Du bør ikke påbegynde noget egentlig arbejde før, at I begge har underskrevet kontrakten.

Ovenstående er som tidligere nævnt kun vejledende og kun tænkt som en inspiration til at komme videre med udformning af en aftale. Du bør derfor sætte dig ind i ABR 89, da disse bestemmelser er gældende for din aftale, hvis ikke andet er aftalt mellem parterne. Er du i tvivl om særlige forhold, hører jeg naturligvis gerne fra dig, og evt. bør du også søge rådgivning hos en advokat.

Sidst redigeret: 16. oktober 2017