Samarbejsudvalg

Ledelse og medarbejdere på den enkelte virksomhed kan aftale at oprette et samarbejdsudvalg.

Forbundet Arkitekter og Designere anbefaler i så fald, at der vedtages klare retningslinjer for udvalgets virke, blandt andet for udvalgets opgaver, retningslinjer for valg, valgperiodens længde og beskyttelse ved afskedigelse.

Vi anbefaler, at du kontakter forbundet for råd og vejledning, hvis I overvejer at oprette et samarbejdsudvalg på arbejdspladsen.

Valg
Samarbejdsudvalget består gerne af medlemmer af flere faggrupper, og medlemmerne behøver ikke at være medlem af et fagforbund. Er der valgt tillidsrepræsentanter på virksomheden, er disse som regel fødte medlemmer af samarbejdsudvalget.

Valg af samarbejdsudvalgsmedlemmer skal anmeldes til FAOD på Skema til anmeldelse af tillidsvalgte

Opgaver
Samarbejdsudvalg beskæftiger sig ligesom tillidsrepræsentanter med spørgsmål om samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

På arbejdspladser, hvor der allerede er valgt tillids- eller fælles tillidsrepræsentanter, tager samarbejdsudvalget sig gerne af de mere overordnede spørgsmål, mens tillidsrepræsentanterne tager sig af det løbende, daglige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Lov om information og høring af lønmodtagere

Lov om information og høring af lønmodtagere gælder, hvis der på virksomheden er ansat mere end 35 medarbejdere.

Ifølge loven har virksomheden pligt til at give de ansatte oplysninger om forhold af væsentlig betydning for de ansatte.

Det omfatter bl.a. oplysninger om virksomhedens økonomiske situation, ordresituationen og fremtidsudsigterne. Også information om beskæftigelsesmæssige forhold skal gives, herunder hvis beskæftigelsen er truet og der forventes større ændringer.

Informationen til medarbejderne gives som udgangspunkt gennem tillidsrepræsentanterne.

Er der ikke valgt tillidsrepræsentanter på virksomheden, vælges lønmodtagerrepræsentanterne af alle ansatte på virksomheden.

Lønmodtagerrepræsentanterne er beskyttet mod afskedigelse og anden vilkårsforringelse på samme måde som tillidsrepræsentanterne indenfor samme eller tilsvarende faglige område.

Beskyttelse mod afskedigelse
Medarbejdervalgte repræsentanter af samarbejdsudvalget vil efter lov om information og høring af lønmodtagere som udgangspunkt være beskyttet mod afskedigelse eller anden vilkårsforringelse på samme måde som tillidsrepræsentanter indenfor samme eller tilsvarende faglige område.

Det er dog en betingelse, at der på virksomheden er mindst 35 ansatte.

Beskyttelsen gælder selv om der samtidig er valgt en tillidsrepræsentant, som også sidder i samarbejdsudvalget.

Medlemmerne af samarbejdsudvalget er dog ikke beskyttet efter lov om information og høring af lønmodtagere, hvis der på virksomheden i en samarbejdsaftale er aftalt andre regler.

 
Kontakt Forbundet Arkitekter og Designere, hvis du som samarbejdsudvalgsrepræsentant eller tillidsrepræsentant er i tvivl om beskyttelse mod afskedigelse.
Sidst redigeret: 18. juli 2017