Jeg skal ansættes

Når du er blevet tilbudt drømmejobbet, kan det være fristende bare at sige ja. Men der er en række forhold, du skal tænke på først. Først og fremmest bør du forhandle dig frem til den rigtige løn.

Men lønnen gør det ikke alene. Derfor er det vigtigt, at du gør dig klart, hvad du går ind til, når det gælder forhold som arbejdstid, overarbejde, regler for barn syg, barsel, feriefridage, pensionsindbetalinger, barselsvilkår mv.

Krav om kontrakt
Når du skal ansættes på en virksomhed uden overenskomst, er det langt hen ad vejen op til dig selv at forhandle dig frem til dine vilkår. Du har krav på at få en ansættelseskontrakt, hvor dine vilkår er skrevet ned. Kontrakten skal du have senest en måned efter, at du begynder på nyt arbejde.

Derudover skal der henvises til overenskomst, hvis der findes en for området. Selvom virksomheden ikke er omfattet af overeskomst anbefaler vi, at der henvises til en overenskomst for området.

Brug forbundets standardkontrakt
Forbundet Arkitekter og Designere, der har udformet et forslag til en ansættelseskontrakt som du kan bruge som tjekliste og forhandlingsgrundlag. Tag standardkontrakten med til jobsamtalen.

Akademikerne (AC) har endvidere i samarbejde med organisationerne, herunder FAOD, lavet et forslag til standardkontrakt, som du kan bruge som forhandlingsgrundlag. Denne kontrakt adskiller sig fra FAODs ved at have valgmuligheder under de enkelte ansættelsesvilkår.

Du kan få mere at vide om dine ansættelsesvilkår ved at klikke dig gennem menuen herunder.

Flere job på hånden
Læs om hvad du gør, hvis du har flere job på hånden her

Kontakt forbundet
Det er altid en god idé at kontakte Forbundet Arkitekter og Designere, inden du går til jobsamtale og inden du skriver under på din ansættelseskontrakt. Husk at ringe til forbundet i god tid, så der er tid til at gå din kontrakt grundigt igennem.

ANSÆTTELSE UDEN OVERENSKOMST?

Når du skal ansættes uden overenskomst, er der en række forhold, du skal være opmærksom på.

Vær opmærksom på arbejdstiden
Du skal blandt andet være opmærksom på, at den normale arbejdstid er 37 timer om ugen og bør inkludere en frokostpause. Hvis du bliver ansat uden betalt frokostpause bør det afspejle sig i lønnen svarende til 6,75 procent, som er det frokostpausen er værdisat til.

Det er vigtigt at få indført en aftale i kontrakten om honorering af overarbejde enten som afspadsering eller udbetaling. Hvis der ikke er aftale om det, er du som udgangspunkt ikke berettiget til honorering for arbejde ud over normal arbejdstid.

Få den rigtige løn
Din løn bør som minimum svare til gennemsnitslønnen for privatansatte arkitekter, som fremgår af lønstatistikker og løntabeller.

Det er vigtigt at få fastsat lønnen rigtigt fra begyndelsen, da det som regel er sværere at løfte lønnen, når man først er ansat. Aftal at lønnen reguleres årligt ved en forhandling og sæt dato for reguleringen.

Husk pensionen
Når du forhandler lønnen, skal du have pension i baghovedet.

Hvis firmaet ikke er indstillet på at betale pension, bør du nemlig få ekstra i lønposen. Her kan det være værd at skele til, hvad dine kollegaer får, hvis de arbejder under Arkitektoverenskomst.

Fra 2015 er det aftalt, at deres arbejdsgiver betaler godt ni procent oven i lønnen til pension.

Ferie
Ifølge loven har du ret til fem ugers ferie om året. Derudover bør du aftale dig frem til endnu en uges ferie med løn eller fem feriefridag, sådan som de fleste andre også har.
 
Efteruddannelse
Det er vigtigt at få lavet en aftale om din kompetenceudvikling i ansættelsen og hvordan din efteruddannelse finansieres.

MIDLERTIDIG ANSÆTTELSE

Mange arkitekter og designere bliver ansat i en midlertidig stilling enten for en bestemt periode eller til et bestemt projekt. 
Som udgangspunkt skal vilkårene for fastansatte og tidsbegrænset ansatte være de samme. Når der er overenskomst på arbejdspladsen, skal de midlertidigt ansatte som udgangspunkt arbejde under de vilkår, der fremgår af overenskomsten.
Der kan dog være gode grunde til at gøre forskel. For eksempel er det rimeligt nok, hvis arbejdsgiveren ikke tilbyder internetopkobling til en medarbejder, der kun er ansat en måned.
 
Krav til forlængelser 
En midlertidig ansættelse ophører uden yderligere varsel på det tidspunkt, der er aftalt i kontrakten. Kontrakten kan dog forlænges, hvis der opstår en uforudset situation, som virksomheden ikke har kunnet planlægge sig ud af. Det gælder også første gang arbejdsgiver vil forlænge. Det kan være:
 • Hvis en eller flere medarbejdere bliver syge, gravide eller skal have orlov.
 • Hvis det er nødvendigt for at løse opgaven, for eksempel hvis der er opstået uforudsete forsinkelser.

Det er vigtigt, at du forsøger at sikre dig bedst muligt ved at indgå en ansættelseskontrakt med din arbejdsgiver, også selv om ansættelsen kun er for en kortere periode.

Læs artiklen: Arbejdsgiver misbruger midlertidige ansættelser

Du finder loven her: loven om tidsbegrænset ansættelse

Kontakt Forbundet Arkitekter og Designere, hvis du er i tvivl om en forlængelse er lovlig.

ER DU ANSAT GENNEM ET VIKARBUREAU?

Nogle vikarbureauer har en landsdækkende overenskomst, andre har ikke.

Hvis ikke, dit vikarbureau har en overenskomst, skal du som udgangspunkt følge den overenskomst, der gælder på den virksomhed, hvor du vikarierer.

Det gælder for eksempel på områder som:

 • Løn
 • Arbejdstidens længde
 • Overarbejde
 • Pauser
 • Ferie
 • Helligdage
 • Barselsregler
 • Efteruddannelse/kompetenceudvikling
 • Personalegoder fx kantine, frugtordning og eventuelt adgang til motionsrum og lign.
 • Adgang til at se interne stillingsopslag

Til gengæld kan du som vikar ikke regne med hjælp og støtte fra tillidsrepræsentanten på virksomheden, da du ikke er ansat dér men hos vikarbureauet.

Slet ingen overenskomst? 
Det er ikke alle virksomheder, der har overenskomst. Derfor kan du stå i en situation, hvor du slet ikke har nogen overenskomst at holde dig til.

Så er det op til dig selv at få en aftale i stand, der sikrer dig den rigtige løn og de rigtige arbejdsvilkår. Det er en god idé at begynde med at læse forbundets råd og vejledning til medlemmer, der skal ansættes i en virksomhed uden overenskomst.

Spørg vikarbureauet
Det er op til vikarbureauerne at fortælle deres ansatte, hvilke regler der gælder. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Forbundet Arkitekter og Designere.

JOB MED LØNTILSKUD

Når du ansat uden for overenskomst afhænger håndtering af overarbejdstimer af, hvad der er aftalt i din kontrakt eller eventuelt fremgår af en personalehåndbog.

Står der ikke noget i din kontrakt eller i en personalehåndbog om ret til afspadsering eller udbetaling, har du ikke ret hertil, medmindre du har aftalt andet med din arbejdsgiver

Hvis du skal ansættes i en løntilskudsstilling skal du være opmærksom på særlige regler. Læs her om reglerne.

NÅR DU VIL ARBEJDE I UDLANDET

Danske arkitekter og designere har generelt gode jobmuligheder ude i verden, og der er en tradition blandt arkitekter for at rejse til de lande og byer på kloden, hvor byggeriet boomer. FAOD kan hjælpe dig både inden, du rejser ud og mens du er udstationeret.

Dansk arbejdsgiver i udlandet
Hvis du er udstationeret i udlandet for et dansk firma, kan du trække på forbundets juridiske bistand på lige fod med alle andre medlemmer. Det samme gælder, hvis du holder orlov fra en dansk arbejdsgiver.

Der skal indgås en særlig aftale, hvis du skal udstationeres udenlands for en dansk virksomhed i mere end en måned. Aftalen skal du have senest en måned, inden du rejser ud. Du bør kontakte FAOD inden du skriver under på en sådan aftale.

Udenlandsk arbejdsgiver
Hvis du er ansat i et udenlandsk firma og bor i udlandet, er der grænser for, hvad du kan få rådgivning til. FAOD kan eksempelvis ikke bistå med at anlægge sag mod den udenlandske arbejdsgiver, og der er grænser for, hvad forbundet kan rådgive om, når det kommer til lovgivningen i et andet land. Men afhængigt af problemet kan vi give en generel rådgivning.

Du kan også – på lige fod med ansatte, der bor i Danmark – få vejledning i forbindelse med a-kassespørgsmål, karriererådgivning, råd om opstart af selvstædig virksomhed mv.

Arbejde i Norge eller Sverige
Vær opmærksom på, at du har ret til at være gæstemedlem hos arkitektforbundene i Norge og Sverige og dermed blive ligestillet med de forbunds ”almindelige” medlemmer på en række områder.
Læs om danske arkitekter og designere, der er rejst ud for at arbejde (link til pdf’er i mappen “arkitektportrætter” under downloadede filer”)

Det giver generelt en erfaring og muligheder at tage arbejde i udlandet. I øjeblikket er der gode muligheder for job i vores nabolande Norge og Sverige. Også i Sydtyskland er der gode chancer for at finde job, og i Kina er der stadig brug for udenlandske arkitekter.

På Europa Employment Services EURESs hjemmeside kan du finde en masse gode tips om jobsøgning i udlandet. Her er også information om landet i EØS.

Det kan være en god idé at forblive medlem af en a-kasse, når man arbejder i visse lande. I andre lande er man forsikret lokalt og har derfor ikke brug for at være medlem af en a-kasse.

Læs mere om reglerne hos a-kassen Akademikernes.

FAGLIG HJÆLP AT HENTE I NORGE OG SVERIGE

Forbundet Arkitekter og Designere har indgået en samarbejdsaftale med fagforbundene i Norge og Sverige. Denne aftale sikrer, at du kan få kvalificeret hjælp, hvis du rejser til Norge og Sverige  ved gæstemedlemsskab af fagforeningen i det land, du tager ophold i.

Kontakt Forbundet Arkitekter og Designere, hvis du ønsker medlemsskab eller er i tvivl om dine muligheder. Skriv til os.


Læs samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftale vedrørende gæstemedlemskab for medlemmer af fagforbundene i Norge, Sverige og Danmark (20. februar 2013)
1.  Medlemmer af et arkitektforbund i Norge, Sverige og Danmark vil i deres arbejdsliv kunne komme til at arbejde i et andet land end deres hjemland. For at medlemmerne kan få bistand om spørgsmål vedrørende deres arbejdssituation i gæstelandet, er det mellem AFAG, Norge, Sveriges Arkitekter og Forbundet Arkitekter og Designere, Danmark, aftalt, at de tre arkitektforbund i Norge, Sverige og Danmark yder rådgivning og bistand (hjælp og støtte) til hinandens medlemmer.

 

2. Ydelserne
Medlemmer af et arkitektforbund i Norge, Sverige og Danmark kan via et gæstemedlemskab i de tre lande opnå samme ydelser, som fagforbundet i det pågældende land tilbyder sine egne medlemmer.

Det drejer sig hovedsageligt om følgende ydelser:

• juridisk rådgivning om ansættelseskontrakter og arbejdsvilkår
• rådgivning i forhold til selvstændig virksomhed
• rådgivning om job, karriere og arbejdsmarkedet
• rådgivning om uddannelses- og efteruddannelsesspørgsmål
• deltagelse i medlemsmøder og gratis (free) arrangementer

Rådgivningen kan foregå telefonisk, via e-mail, eller ved personligt fremmøde. 

 

2.1. Undtagelser i ydelserne

Medlemmerne kan via et gæstemedlemskab ikke opnå følgende rettigheder og ydelser:

• demokratiske rettigheder i fagforeningerne
• økonomisk og juridisk bistand (hjælp) til retssager
• ekstern juridisk bistand og andre eksterne tilkøbsydelser
• økonomisk tilskud ved konflikter

 

3. Betingelser og varighed

Det er en forudsætning for erhvervelse af gæstemedlemskab, at medlemmet i hele gæstemedlemskabsperioden er medlem af en fagforening i sit hjemland, der er part i nærværende aftale. 

Et gæstemedlemskab er tidsubegrænset. De første 12 måneder betales alene kontingent i hjemlandet. Efter et års gæstemedlemskab opkræver gæstelandet ½ kontingent for gæstemedlemsskabet og hjemlandet opkræver ligeledes ½ kontingent.  

Medlemmet kan til hver en tid opsige sit medlemskab i hjemlandet og overgå til ordinært medlemskab i gæstelandet. I så fald anses opsigelsesvarslet i hjemlandets fagforbund for overholdt, så medlemmet ikke betaler dobbelt kontingent. 

 

4. Administration

Fagforeningerne udveksler oplysning om medlemskab vedrørende personer, der ønsker gæstemedlemskab i et andet land end sit hjemland. Samtykke til udveksling af medlemsoplysninger skal være modtaget fra pågældende medlem, der ønsker erhvervelse af gæstemedlemskab. Udvekslingen af oplysninger foregår pr. e-mail eller telefon.

Det er endvidere aftalt mellem parterne i nærværende aftale, at der oplyses om muligheden for gæstemedlemskab på fagforbundenes respektive hjemmesider

Aftalen er gældende pr. 1. september 2012 og erstatter tidligere indgået aftale om gæstemedlemsskab. Aftalen kan opsiges med tre måneders varsel af hvert fagforbund.

Sidst redigeret: 3. januar 2019