Kundeklausuler

Hvad er en kundeklausul?

En kundeklausul er en aftale mellem arbejdsgiver og dig, om at du – efter du er fratrådt din stilling – ikke må tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med din tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser.

Kundeklausulen forhindrer dig altså i at tage ansættelse hos de omfattede kunder i klausulens løbetid. Kundeklausulen forhindrer dig til gengæld ikke i at tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed. Men den afskærer dig fra at arbejde med en bestemt kundekreds og/eller en bestemt kreds af andre forretningsforbindelser.

Vi anbefaler, at du forsøger at undgå en kundeklausul. Hvis du ikke kan undgå at underskrive en klausul, bør den forpligte dig så kort tid som muligt.

 

En kundeklausuler indgået den 1. januar 2016 eller senere

Kundeklausuler indgået den 1. januar 2016 eller senere er reguleret i lov om ansættelsesklausuler. En kundeklausul er kun gyldig, når følgende betingelser er opfyldt

  • Klausulen angår kun kunder du selv har været i forretningsmæssig forbindelse med de seneste 12 måneder før opsigelsen
  • Du har været ansat uafbrudt i mindst 6 måneder
  • Du får økonomisk kompensation for den periode, hvor kundeklausulen er gældende
  • Klausulen kan maksimalt være gældende 12 måneder
  • Kundeklausulen skal være skriftlig

Du skal ved opsigelsen have udleveret en af arbejdsgiver udarbejdet liste over kunder, som er omfattet af klausulen.
Kompensation

Størrelsen af den økonomiske kompensation afhænger af, hvor lang en periode klausulen er gældende.

Retten til økonomisk kompensation bortfalder, hvis du ikke aktivt søger andet passende arbejde og ikke opfylder din tabsbegrænsningspligt.
Passende arbejde
Ved “passende arbejde” forstås arbejde inden for det faglige område, som du er uddannet indenfor eller har beskæftigelse indenfor, og som opnås efter fratræden i den periode, hvor lønmodtageren er forpligtet af kundeklausulen.

Størrelsen af den økonomiske kompensation nedsættes, såfremt du finder andet passende arbejde.

Loven om ansættelsesklausuler finder ikke anvendelse på aftaler om kundeklausuler indgået før 1. januar 2016.

 

Kundeklausul indgået før 1. januar 2016, men efter 15. juni 1999

Kundeklausuler indgået før 1. januar 2016 er omfattet af de hidtil gældende regler i funktionærlovens § 18a og aftalelovens § 36.

Funktionærloven gælder kun lønmodtagere, der er ansat som funktionærer. Du vil som ansat arkitekt eller designer typisk være ansat som funktionær. Er du imidlertid ansat som fx direktør eller er du ejer af virksomheden, er du som udgangspunkt ikke omfattet af funktionærloven.

Følgende betingelser skal være opfyldt førend kundeklausulen kan gøres gældende:

  • Klausulen angår kun kunder du selv har været i erhvervsmæssig kontakt med inden for de seneste 18 måneder før opsigelsen, samt øvrige kunder som arbejdsgiver har givet meddelelse om skriftligt inden opsigelsen.
  • Du har været ansat i mindst 3 måneder
  • Du skal modtage økonomisk kompensation for den periode klausulen er gældende
  • Den økonomiske kompensation skal pr. måned udgøre mindst 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet.
  • Kundeklausulen og kravet på kompensation skal være skriftligt aftalt

Retten til økonomisk kompensation bortfalder, hvis du ikke aktivt søger andet passende arbejde og ikke opfylder din tabsbegrænsningspligt. Det anses ikke for tabsbegrænsende at starte selvstændig virksomhed, hvorfor du som udgangspunkt ikke kan kræve økonomisk kompensation.

Modtager du kompensation for en konkurrenceklausul efter funktionærlovens § 18, har du ikke krav på yderligere kompensation for kundeklausulen.

Får du andet passende arbejde kan arbejdsgiver modregne lønnen herfra i dit krav på kompensation.

Har du været ansat mere end 3 måneder, men højest 6 måneder, kan kundeklausulen maksimalt vare 6 måneder efter fratræden, uanset om den er aftalt for en længere periode.

Sidst redigeret: 18. juli 2017