konkurrenceklausuler

Hvad er en konkurrenceklausul?

En konkurrenceklausul er en aftale mellem din arbejdsgiver og dig om, at du – efter du er fratrådt din stilling – ikke må tage ansættelse og/eller have økonomisk interesse i en konkurrerende virksomhed inden for et bestemt tidsrum.

Konkurrenceklausulen forhindrer dig altså i at tage ansættelse hos en konkurrent, og den forhindrer dig i at starte konkurrerende virksomhed og i at have anden økonomisk interesse i en konkurrerende virksomhed i klausulens løbetid. Konkurrenceklausulen forhindrer dig til gengæld ikke i at tage ansættelse hos en af virksomhedens kunder eller forretningsforbindelser, så længe der ikke er tale om en konkurrerende virksomhed.

Vi anbefaler, at du forsøger at undgå en konkurrenceklausul. Hvis du ikke kan undgå at underskrive en klausul, bør den forpligte dig så kort tid som muligt.

 

Konkurrenceklausuler indgået den 1. januar 2016 eller senere

Konkurrenceklausuler indgået den 1. januar 2016 eller senere er reguleret i lov om ansættelsesklausuler. En konkurrenceklausul er derefter kun gyldig, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Du skal indtage en helt særlig betroet stilling
 • De forhold, der gør klausulen påkrævet, skal oplyses
 • Du har været ansat uafbrudt i mindst 6 måneder
 • Du skal modtage økonomisk kompensation for den periode klausulen er gældende
 • Klausulen kan maksimalt være gældende 12 måneder
 • Konkurrenceklausulen skal være skriftlig

Særlig betroet stilling
Hvorvidt en lønmodtager indtager en særlig betroet stilling, vil altid bero på en vurdering i det enkelte tilfælde. Det er dog et væsentligt moment i vurderingen om lønmodtageren som led i sit arbejde har adgang til at komme i besiddelse af oplysninger, der må betragtes som en afgørende del af virksomhedens forretningsmodel, fx erhvervshemmeligheder som omfattet af markedsføringslovens § 19, eller om lønmodtageren er meget specifikt involveret i udviklingen af et produkt eller opfindelser.
Kompensation
Størrelsen af den økonomiske kompensation afhænger af, hvor lang en periode klausulen er gældende.

Retten til økonomisk kompensation bortfalder, hvis du ikke aktivt søger andet passende arbejde og ikke opfylder din tabsbegrænsningspligt.
Passende arbejde
Ved “passende arbejde” forstås arbejde inden for det faglige område, som du er uddannet indenfor eller har beskæftigelse indenfor, og som opnås efter fratræden i den periode, hvor lønmodtageren er forpligtet af konkurrenceklausulen.

Størrelsen af den økonomiske kompensation nedsættes, såfremt du finder andet passende arbejde.

Loven om ansættelsesklausuler finder ikke anvendelse på aftaler om konkurrenceklausuler indgået før 1. januar 2016.

 

Konkurrenceklausul indgået før 1. januar 2016

Konkurrenceklausuler indgået før 1. januar 2016 er omfattet af de hidtil gældende regler i funktionærlovens § 18 og aftalelovens § 38 og § 36.

Funktionærloven gælder kun lønmodtagere, der er ansat som funktionærer. Du vil som ansat arkitekt eller designer typisk være ansat som funktionær. Er du imidlertid ansat som fx direktør eller er du ejer af virksomheden, er du som udgangspunkt ikke omfattet af funktionærloven.

Følgende betingelser skal være opfyldt førend konkurrenceklausulen er gyldig:

 • Du skal indtage en særlig betroet stilling
 • Du har været ansat i mindst 3 måneder
 • Du skal modtage økonomisk kompensation for den periode klausulen er gældende
 • Den økonomiske kompensation skal pr. måned udgøre mindst 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet.
 • Konkurrenceklausulen og kravet på kompensation skal være skriftligt aftalt

Retten til økonomisk kompensation bortfalder, hvis du ikke aktivt søger andet passende arbejde og ikke opfylder din tabsbegrænsningspligt. Det anses ikke for tabsbegrænsende at starte selvstændig virksomhed, hvorfor du som udgangspunkt ikke kan kræve økonomisk kompensation ud over engangsbeløbet.

Får du andet passende arbejde kan arbejdsgiver modregne lønnen herfra i dit krav på kompensation.

Har du været ansat mere end 3 måneder, men højest 6 måneder, kan konkurrenceklausulen maksimalt vare 6 måneder efter fratræden, uanset om den er aftalt for en længere periode.

Sidst redigeret: 18. juli 2017