Løn

Nedenfor kan du blandt andet finde Dansk Industris og forbundets egen lønstatistik, som er vigtige redskaber ved de årlige lønforhandlinger, eller når du skrifter job.

Sig aldrig ja til arbejdsgivers løntilbud før du har tjekket lønstatstikker og kontaktet Forbundet Arkitekter og Designere. Du kan begynde ved at bruge vores lønberegner, hvor du kan se, hvordan din løn ligger i forhold til dine kolleger:

LØNBEREGNER

Send også din ansættelseskontrakt til gennemsyn, før du skriver under. Husk at kontakte forbundet i god tid, så der er tid til at gå din kontrakt grundigt igennem.

Minimumslønningerne er kun et sikkerhedsnet
Skal du ansættes efter Arkitektoverenskomsten med DIO II skal du særligt være opmærksom på, at overenskomstens minimumslønninger kun er et sikkerhedsnet. Alle skal ligge over minimumslønningerne medmindre særlige individuelle forhold gør sig gældende. Arbejdsgiver skal kunne begrunde, hvilke konkrete individuelle forhold, der gør, at du kun skal have minimumslønnen. Ellers er der tale om overenskomstbrud.

Gode råd når du ansættes efter Arkitektoverenskomsten

  • Brug DIs lønstatistik og sammenlign den tilbudte løn med særligt tabel 4 side 5, hvor lønningerne er opgjort på anciennitet og tabel 18 side 14, hvor lønningerne er opgjort på stillingsbetegnelser.
  • Vær opmærksom på, om der står noget om særlige vilkår i ansættelseskontrakten, som du ikke har aftalt.
  • Vær også opmærksom på om der er en personalehåndbog på virksomheden, og læs den inden du skriver under på kontrakten.
  • Kontakt forbundet, hvis du kun tilbydes minimumsløn

Bruttolønsordninger
Der kan mellem den enkelte ansatte og virksomheden indgås frivillig aftale om at finasiere visse goder ved træk i lønnen inden der trækkes skat. Der kan maksimalt trækkes 10 procent af den ansattes minimalløn til formålet. Dette følger af Arkitektovereskomstens § 3, stk. 7.

Forbundet anbefaler, at en aftale om træk i bruttoløn godkendes af virksomheden revisor.

Brug tillæg til ansættelseskontrakt ved indgåelse af aftale om bruttoløntræk.

LØNSTATISTIK
LØNTABELLER
LØNFORHANDLING
LØNSIKRING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sidst redigeret: 25. juni 2018