Information om Coronavirus

Privatansatte efter Arkitektoverenskomsten  

Konsekvenserne af corona udvikler sig med lynets hast, og flere og flere spørgsmål dukker op, da det er en ukendt og ekstraordinær situation.

Her kan du læse nogle af svarene på, hvad der gælder for privatansatte efter arkitektoverenskomsten med Dansk Industri.

Vi opdaterer siden løbende efter udviklingen, myndighedernes retningslinjer, hjælpepakker og ny hastelovning.

Fælles udmelding

FAOD, JA og KF har sammen med Dansk Industri lavet denne fælles udmelding om rammerne i vores Arkitektoverenskomst og mulige tiltag for at minimere konsekvenserne og afskedigelser på virksomheden i lyset af corona-situationen.

Opfordring om samarbejde i arkitektbranchen

Joint encouragement of co-operation in the architect industry

Hjemmearbejde

Regeringen har forlænget opfordringen til private virksomheder om at sende medarbejdere hjem i videst muligt omfang for foreløbigt at arbejde hjemmefra frem til 10. maj 2020. Arbejdsgiver kan derfor ikke blot sende dig hjem uden løn.

Det er virksomheden, der vurderer, om der er medarbejdere, der helt eller delvist kan arbejde hjemmefra, og hvilke medarbejdere der i givet fald er tale om.

Du er som ansat forpligtet til at arbejde hjemmefra i det omfang, det kan lade sig gøre.
Hvis det ikke er muligt for dig at arbejde hjemme, opfordrer vi dig til at drøfte situationen med ledelsen.

Afspadsering, feriefridag og ferie

Det er de almindelige regler der gælder i arkitektoverensomsten. Det vil sige, at medarbejderne ikke kan tvinges til at gå i minustimer, afspadsere de første 75 timer eller tvinges til at afvikle feriefridage. Dette kan dog stadig frivilligt aftales med den enkelte ansatte, og vi opfordrer medarbejderne til at være fleksible situationen taget i betragtning. Laver du en aftale om minustimer, er det vigtigt, at det samtidigt aftales, at eventuelle minustimer ikke kan fratrækkes i lønnen ved fratræden.

Der gælder samme regler for tidsbegrænsede ansatte, projektansatte og medarbejdere i opsagte stillinger. Dog kan de første 75 timer i timepuljen varsles med en måneds varsel i opsagte medarbejders opsigelsesperiode.
Er du ikke ansat efter Arkitektoverenskomsten afhænger reglerne af, hvad der står i din ansættelseskontrakt. Spørg FAOD, hvis du er i tvivl.

Restferie kan normalt varsles af arbejdsgiver med 1 måned efter ferieloven. Hovedferie (sommerferie) skal varsles med 3 måneder. Hvis særlige omstændigheder hindrer, at arbejdsgiver bruger det normale varsel, kan ferien varsles med kortere varsel. Det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde om arbejdsgiver kan varsle ferie med kortere varsel, for eksempel med henvisning til, at virksomhedens drift forstyrres eller hindres af corona-situationen.
Kontakt derfor FAOD, hvis din arbejdsgiver varsler ferie uden varsel eller med forkortet varsel.

Konkurs og LG

Vær opmærksom på, hvad du kan få dækket fra Lønmodtagerne Garantifond (LG). For eksempel dækker LG ikke efteruddannelse, feriefridage og afspadsering. Det kan derfor være en god ide at få det brugt, hvis du er bekymret for at virksomheden går konkurs.

Hvad gør du hvis din arbejdsgiver går konkurs

LG dækker:
 • løn, feriepenge eller pension for arbejde, du har udført.
 • løn, feriepenge eller pension for din opsigelsesperiode.
 • pension for tidligere perioder.
 • betaling for søndage og helligdage.
 • tillæg (fri bil/tlf., bonus, fritvalg, akkordoverskud mv.).

LG dækker ikke:

 • kørselsgodtgørelse, diæter og repræsentationsudgifter
 • udlæg som din arbejdsgiver skulle have refunderet
 • godtgørelse for manglende ansættelsesbevis
 • gebyr og honorar ved indgivelse af konkursbegæring
 • G-dage (1. til 3. ledighedsdag)
 • konventionalbod i henhold til en konkurrenceklausul.
 • Efteruddannelsesmidler.

Nedsættelse af arbejdstid

Nedgang i arbejdstid og løn skal enten aftales med den enkelte ansatte eller arbejdsgiver skal varsle den nedsatte tid med den ansattes individuelle opsigelsesvarsel efter Funktionærloven.

Vi anbefaler, at I inden I aftaler nedsat arbejdstid undersøger mulighederne for at aftale brug af afspadseringstimer, feriefridage og restferie.

Hvis medarbejderne går med til en frivillig aftale for at hjælpe virksomheden og dermed giver afkald på sit opsigelsesvarsel, bør arbejdsgiver også være imødekommende over for at aftale for eksempel fuld optjening af efteruddannelsesmidler, ferie og feriefridage. Derudover bør en aftale bortfalde, hvis der alligevel sker afskedigelser på virksomheden.

1 måned af gangen og kun 20 procent

FAOD anbefaler, at aftalen gøres midlertidig 1 måned af gangen, da vi ikke kender corona-situationens udvikling og hvilke tiltag der kommer fra regeringen.

FAOD anbefaler endvidere, at den ansatte ikke går mere ned i tid end 20 procent ved en frivillig aftale. Dette svarer til 1 arbejdsdag om ugen og sætter en rimelig grænse for, hvad man kan leve for. Man kan ikke få supplerende dagpenge uden karantæne, når arbejdstidsnedgangen er frivillig.

FAODs anbefalinger ved frivillige aftaler om nedsat arbejdstid

Fælles skabelon

FAOD, JA og KF har sammen med Dansk Industri lavet en fælles skabelon, som man lokalt kan tage udgangspunkt i, hvis man i virksomheden er blevet enige om at indgå frivillige aftaler om nedsat arbejdstid.

Frivillig aftale om nedsat arbejdstid (skabelon) 

Template and FAODs recommendations

Voluntary agreement on reduced working hours (template) 

FAODs recommendations regarding voluntary agreement  on temporary reduction of working hours 

Arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling betyder, at alle ansatte bliver enige om at nedsætte arbejdstiden og på den måde opnå ret til supplerende dagpenge uden karantæne.

Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge eller 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed eller 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed eller med 2 ugers arbejde på fuld tid efterfulgt af 2 ugers ledighed.

Arbejdsfordeling kræver, at der er indgået en kollektiv aftale mellem FAOD og DI på tegnestuer, der er omfattet af Arkitektoverenskomsten.

Læs mere om arbejdsfordeling

Nedsat arbejdstid og dagpenge

Læs her hvad du skal være opmærksom på, hvis du går ned i tid.

Konsekvenser for dagpenge i forbindelse med arbejde på nedsat tid

Trepartsaftale om lønkompensation

Aftale om lønkompensation kan indgås frem til 29. august 2020, hvorefter den bortfalder. Hjemsendelsen kan også gælde for en del af perioden. Aftalen kan indgås med dags varsel. Forlænges aftalen henover sommeren, skal du holde 3 ugers sommerferie.

Ordningen giver mulighed for, at arbejdsgivere kan sende den ansatte hjem med løn, når der ikke er arbejdsopgaver og virksomheden ellers stod overfor at afskedige medarbejder. Arbejdsgiver kan indkalde dig på arbejde midlertidigt med dags varsel og aftalen bliver dermed suspenderet i denne periode.

Regeringen om arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at sætte arbejdsgivers kompensation op fra 23.000 kroner til 30.000 kroner pr. fuldtidsansat, som gælder for aftaler om hjemsendelse tilbage fra 9. marts 2020.

Lovens formål er at undgå afskedigelser som følge af corona-situationen.

Du har ret til fuld løn og andre vilkår

Du må ikke arbejde i perioden.

Du har i hele perioden ret til fuld løn inklusiv pension, og øvrige ansættelsesforhold gælder uændret. Deltidsansatte kan også være omfattet af ordningen.

Det er muligt at deltage i efteruddannelse under hjemsendelse. Du skal dog stadigvæk kunne møde op på arbejde med dags varsel.

Det er muligt at afholde ferie i perioden.

Loyalitetspligt og bibeskæftigelse

Som ansat skal du være opmærksom på, at du i perioden for hjemsendelsen stadig er underlagt loyalitetsforpligtelsen over for arbejdsgiver, og du skal stå til rådighed med dags varsel.

Du må som ansat ikke tage andet lønnet job i perioden.

Har du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse ved siden af, kan du fortsætte under hjemsendelse, men du bør altid kontakte FAOD.

Du skal holde 5 fridage

Bliver du sendt hjem på lønkompensationsordningen, skal du holde 5 selvbetalte fridage. Det kan være enten feriedage, feriefridage eller afspadsering. Har du ikke flere fridage tilbage i år, er det muligt enten at anvende feriedage for miniferieåret eller holde tjenestefri uden løn. Det vil desuden også være muligt at anvende frihed, der ikke opsparet endnu.

Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår de 5 selvbetalte dage skal ligge. Ved uenighed placerer arbejdsgiver dagene.

Hvis den ansatte er gået ned i løn i umiddelbart tilknytning til aftalen om lønkompensation, har den ansatte ikke pligt til at holde 5 selvbetalte feriedage.

Forbud mod afskedigelser

Hensigten med loven er, at privatansatte kan beholde job og løn. Arbejdsgiver må derfor ikke afskedige nogen på virksomheden af økonomiske årsager i den perioden ordningen løber.

Ordningen kan ikke kombineres med arbejdsfordeling, men kan anvendes selv om der forud for aftalen er indgået aftale om nedsættelse af arbejdstiden og lønnen.

Både store og små virksomheder

Lønkompensationsordningen gælder for alle private virksomheder, der står over for at skulle varsle afskedigelser for enten minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Ordningen gælder altså også helt små virksomheder, der ellers vil skulle afskedige op til 30 procent af medarbejderne.

For virksomheder med kun 1 ansat vil en afskedigelse være på 100 procent, og virksomheden vil derfor også opfylde ordningens betingelser.

Det er muligt kun at sende en del af medarbejderne hjem med lønkompensation, og der kan løbende sendes flere ansatte hjem i perioden, hvis der er ikke er flere arbejdsopgaver.

Aftaler om lønnedgang

Nedgang i løn skal normalt varsles med den ansattes opsigelsesvarsel. Der kan lokalt indgås aftale om lønnedgang inden ordningen om hjemsendelse med lønkompensation finder anvendelse, hvis formålet er at undgå afskedigelser.

Hvis den ansatte er gået ned i løn i umiddelbart tilknytning til aftalen om lønkompensation, har den ansatte ikke pligt til at holde 5 selvbetalte feriedage.

 

Sidst redigeret: 7. juli 2020