Ferie og Fridage

Hvis du er ansat, har du som udgangspunkt ret til fem ugers ferie (25 dage) om året ifølge ferieloven.

Dine mindst fem ugers ferie optjener du i kalenderåret – altså fra 1. januar til 31. december. Den periode, hvor du kan holde den optjente ferie, begynder 1. maj året efter og løber 12 måneder frem.

Efter Arkitektoverenskomsten har du derudover 5 feriefridage og efter de offentlige overenskomster har du ret til sjette ferieuge.

Ny ferielov 1. september 2020

1.september 2020 træder den nye ferielov i kraft, som betyder, at ferie optjenes og holdes samtidig. I 2019 er der en overgangsperiode, hvor det nye feriesystem skal indfases. Du bliver som ansat arkitekt eller designer ikke dårligere stillet med den nye ferielov, og især nye på arbejdsmarkedet får glæde af loven. Reglerne er ens, uanset om du er privat eller offentlig ansat.

Læs artiklerne:

Nu starter overgangen til den nye ferielov

Det betyder den nye ferielov for dig

Aftal jer frem
Som regel fastlægges ferien efter aftale med chefen. Hvis I ikke kan blive enige, er det i sidste ende din arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår du skal holde ferie.Du har dog krav på at holde tre ugers sammenhængende ferie (hovedferie) i perioden 1. maj til 30. september.

Det er muligt for dig at overføre ferie fra det ene år til det andet, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

Overførsel af ferie – frist 30. september
Har du ikke fået brugt alle dine feriedage inden 1. maj, har du har mulighed for at få overført ferie udover 20 dage til det næste ferieår. Det skal aftales med din arbejdsgiver.

Aftalen skal være skriftlig, og den skal være indgået senest den 30. september efter ferieårets uløb.

Er du ansat efter Arkitektoverenskomsten kan du bruge denne blanket Er du offentligt ansat kan du spørge din chef eller HR-afdeling. 

Ingen ferie optjent?

Selvom du ikke har optjent feriepenge hos en arbejdsgiver, har du ret til at holde ferie. Så får du bare ingen løn under ferien.

Er du privatansat efter Arkitektoverenskomsten kan du have ret til 1-3 ugers ferie som nyuddannede, selvom du ikke har optjent noget ferie.

Forhindret i at holde ferie

Du kan få feriegodtgørelse udbetalt, hvis du bliver forhindret i at holde ferie, eller hvis du fratræder din stilling .

En hindring kan være fx være, at du er syg, holder barsels- eller adoptionsorlov, aftjener værnepligt eller lignende.

Læs mere om feriehindring på borger.dk.

Uenig med chefen?

Skulle du blive uenig med din arbejdsgiver fx om, hvor meget ferie, du har til gode, har du mulighed for at rejse krav mod arbejdsgiveren  inden for tre år.

Sygdom og ferie

Bliver du syg, inden ferien er begyndt, er det en såkaldt feriehindring, der betyder, at du ikke kan begynde din ferie. Bliver du syg under din ferie, har du med ret til erstatningsferie fra den sjette sygedag. Det gælder, hvis du har optjent ret til 25 feriedage med løn.  Har du optjent mindre end 25 dage, så indtræder retten til erstatningsferie tidligere.

Du skal kunne dokumentere sygdom med en lægeerklæring. Også hvis du er i udlandet, og du skal selv betale for erklæringen.

Husk sygemelding

Det er vigtigt, at du sygemelder dig hos arbejdsgiver senest ved normal arbejdstids begyndelse den første sygedag, fordi sygedagene først tæller fra den dag, du melder dig syg.Hvis du bliver rask under ferien, skal du give besked om, hvorvidt du ønsker at holde resten af din ferie eller om du begynder på arbejdet med det samme og i stedet holder ferien en anden gang.

1. maj og grundlovsdag

1. maj og grundlovsdag er ikke helligdage, men mange holder fri alligevel. Det er forskeligt, hvilke aftaler og kutymer, der gælder på de private og offentlige arbejdspladser.
Som ansat efter Arkitektoverenskomsten med Dansk Industri gælder overenskomstens §10 stk. 4.
Der står:
“Den ansatte har ret til, mod afgivelse af varsel på 1 måned, at placere en feriefridag på hver af følgende dage: 1. maj, grundlovsdag, 24. december og 31. december.”
Hvis arbejdsgiver vil varsle ferielukning på grundlovsdag (dvs. tvungen ferie), skal det varsles med en måned.

Bemærk at Forbundet Arkitekter og Designere holder lukket 1. maj og grundlovsdag.

Jul og nytår

Tradition for at holde fri
Som ansat efter Arkitektoverenskomsten med Dansk Industri, har du fri juleaftensdag og nytårsaftensdag med løn. Om du som privatansat i øvrigt kan holde fri med løn, afhænger af om du har ret til det efter overenskomst, en aftale eller kutyme. Er du offentligt ansat afhænger retten af om der er kutyme for det på arbejdspladsen.

Lukket mellem jul og nytår
Holder din virksomhed lukket mellem jul og nytår, skal arbejdsgiveren varsle det mindst en måned før. Hvis arbejdsgiveren ikke gør det, har du krav på løn under julelukningen.Varslingsfristen regnes månedsvis bagud fra tidspunktet for feriens start. Det vil sige, hvis virksomheden holder julelukket fra og med den 23. december, skal arbejdsgiver senest have varslet ferien den 23. november.Hvis arbejdsgiveren overholder fristen, skal du bruge dine feriedage. Du skal også være opmærksom på, at juleaftensdag og nytårsaften ikke er lovfastsatte fridage.

Hvis varslet ikke overholdes

Hvis arbejdsgiver ikke overholder varslingsfristen, har du krav på løn under julelukningen. Lønnen beregnes på grundlag af din sædvanlige løn i de sidste fire uger før jul.Hvis du har optjent ret til mere end 15 dages betalt ferie, skal din arbejdsgiver betale din sædvanlige løn i ferien for de pågældende dage. Dette gælder uanset, om du har afholdt al din ferie i sommerferien og efterårsferien, eller om du har ferie til gode.Har du derimod optjent ret til 15 dages betalt ferie eller mindre, kan din arbejdsgiver pålægge dig at holde ferie uden betaling under julelukningen. I den forbindelse kan du forhøre dig hos a-kassen Akademikernes, om du har ret til feriedagpenge under julelukningen.

Hvis du ikke har holdt alt din ferie

Hvis du ikke har holdt al din ferie inden ferieåret udløber 30. april, har du mulighed for at få feriepengene – eller feriegodtgørelse, som det officielt hedder – udbetalt.

Ansøgningsfristen er 30. september.

Udgør beløbet mindre end 1.500 kroner efter fradrag af skat mv. skal beløbet under visse betingelser udbetales automatisk af din arbejdsgiver, FerieKonto eller feriekortadministrator, når ferieåret udløber 30. april. Hvis beløbet højst er 50 kroner, skal du dog selv bede om at få beløbet udbetalt.

Hvis de uhævede feriepenge ikke udbetales automatisk, kan du ansøge din arbejdsgiver, FerieKonto eller den, der administrerer en feriekortordning, om at få beløbet udbetalt. Ansøgningsfristen er 30. september.

Sådan får du pengene udbetalt, hvis:

  • Beløbet udgør mindre end 3.000 kroner efter skat mv. og du har holdt ferie svarende til dette beløb. Så kan du søge om at få beløbet udbetalt uden, at din arbejdsgiver skal skrive på dit feriebevis, hvornår du har holdt ferie.
  • Feriepengene vedrører den femte ferieuge. Så kan du søge om at få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse og selv om, du ikke har holdt ferien. Har du for eksempel optjent fem ugers ferie, men kun holdt tre ugers ferie i ferieåret, kan du få udbetalt feriepenge for en uges ferie ved ferieårets afslutning. Har du indgået aftale med din arbejdsgiver om overførsel af ferien til det efterfølgende ferieår, kan du dog ikke få beløbet udbetalt.
  • Du har feriepenge til gode fra tidligere ansættelser, der er ophørt senest ved ferieårets udløb 30. april. Så kan du søge om at få beløbet udbetalt. Udbetaling kan ske uanset beløbets størrelse, og selv om ferien ikke er holdt. Har du for eksempel optjent fem ugers ferie, men kun holdt tre ugers ferie i ferieåret, kan du få udbetalt feriepenge for begge de resterende to ugers ferie ved ferieårets udløb, hvis feriepengene er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt i løbet af ferieåret. Såfremt du har modtaget offentlige ydelser, herunder efterløn i ferieåret, kan det betyde, at feriepengene ikke kan udbetales.

Du skal søge om udbetaling af uhævede feriepenge ved at gå ind på borger.dk.

Reglerne

Privatansat
Er du privatansat på en tegnestue der er medlem af DI, finder du reglerne for ferie og feriefridage i Arkitektoverenskomstens § 10 og § 10 a om ferie til nyuddannede og i Ferieloven.
Er du privatansat i øvrigt finder du reglerne i Ferieloven og din ansættelseskontrakt

Offentligt ansat
Som offentligt ansat finder du dine vilkår for optjening og afholdelse af ferie i de såkaldte ferieaftaler, ikke i ferieloven.

Kommuner og regioner

Staten

 

Sidst redigeret: 3. januar 2020