Efteruddannelse

Når du er ansat efter Arkitektoverenskomsten med Dansk Indistri, optjener du efteruddannelsesmidler svarende til  22.000 kroner om året pr. 1. marts 2017. Heraf er 17.250 kroner pr. år til individuel brug.

Er du deltidsansat, optjener du efteruddannelsesmidler forholdsmæssigt. Det vil sige, at halv tid giver dig halvdelen af beløbet at efteruddanne dig for.

Du skal bruge midlerne inden for 2 år
De individuelle efteruddannelsesmidler skal anvendes til efteruddannelsesformål senest 2 år efter, de er optjent. Anvendes midlerne ikke de efterfølgende to kalenderår, overgår de til tegnestuens fællespulje. Det vil eksempelvis sige, at individuelle efteruddannelsesmidler optjent i 2016 skal anvendes senest i 2018. Hvis ikke de bliver anvendt, overgår de til fællespuljen pr. 1. januar 2019. Det gælder dog ikke, hvis den ansatte og ledelsen har aftalt en konkret længerevarende efteruddannelsesaktivitet.

Ved orlov efter barselslov forlænges fristen på de to år med længden af den holdte orlov. Dette gælder både for fædre og mødre.

Du kan bruge pengene efter opsigelse
Hvis du bliver opsagt eller selv opsiger din stilling, fastfryses de individuelle efteruddannelsesmidler.

Midlerne tilfalder derfor ikke fællespuljen, selvom du eventuelt først fratræder efter årsskiftet. Det vil eksempelvis sige, at individuelle efteruddannelsesmidler optjent i 2015 bevares, selv om du opsiges den 29. oktober 2017 med fire måneders varsel til fratræden ved udgangen af februar 2018.

Individuelle ubrugte efteruddannelsesmidler skal anvendes til efteruddannelsesformål inden 12 måneder efter fratræden.

Arbejdsgiver har pligt til at lave saldoopgørelse/puljeregnskab over resterende efteruddannelsesmidler, når du fratræder. Læs mere under opsagt

Individuel komptenceudviklingsplan

Det følger af Arkitektoverenskomsten, at der i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS) skal aftales en individuel komptenceudviklingsplan (§12, stk. 1).

Forbundet har til inspiration lavet et skema.  

Efteruddannelse er en ret og en pligt

Både den ansatte og arbejdsgiveren har pligt til at medvirke til at den ansatte løbende efteruddannes, og at midlerne anvendes. Det følger af § 12 a, stk. 3 i Arkitektoverenskomsten. Arbejdsgiveren og de ansatte skal sammen fastlægge retningslinjer for virksomhedens efteruddannelse. Er der en tillidsrepræsentant, deltager denne som de ansattes repræsentant i drøftelserne.

Forbundet har til insparation lavet et skema.

Sidst redigeret: 23. januar 2018