Arbejdstid

Som ansat i stat, regioner eller kommuner er din arbejdstid i gennemsnit 37 timer om ugen. Det betyder, at arbejdstiden i perioder kan være mere eller mindre end 37 timer, men at den over tid skal være 37 timer i gennemsnit. Vilkårene fremgår af de kollektive overenskomster.

Din frokost er inkluderet i de 37 timer.

Special- eller chefkonsulent i staten?Læs om de særlige regler her

Regler for overarbejde
Reglerne for overarbejde fremgår ikke af overenskomsten men følger typisk af lokal aftale om flekstid. Der gælder dog nogle regler for honorering af overarbejde i særlige tilfælde, der også kaldes merarbejde. Følgende betingelser skal være opfyldt:

Merarbejdet skal være pålagt eller godkendt på forhånd

• Merarbejdet skal være af større omfang

• Merarbejdet skal strække sig over mindst fire uger

Der er stor forskel på, hvordan reglerne om merarbejde administreres. Fx er der mange arbejdspladser, hvor ledelsen vælger at se bort fra bestemmelsen om, at merarbejdet efter reglerne skal strække sig udover fire uger.

Plustid
Som offentligt ansat har du mulighed for at indgå en aftale om plustid. Læs her, hvilke vilkår der gælder, hvis du er ansat i:

Staten

Kommuner og regioner

REGLER FOR SPECIAL- OG CHEFKONSULENTER

Du er ikke omfattet af overenskomstens merarbejdsregler (overarbejdsregler), hvis du er ansat i Staten som special- eller chefkonsulent eller som konsulent i lønramme 35/36.

Hvis du hører til i en af disse kategorier – og er ansat efter 1. april 1993 eller har valgt at overgå til det nye lønsystem – så får du merarbejde honoreret gennem engangsvederlag, som fastsættes af ledelsen efter forhandling med dig.

PLUSTID I STATEN

Som ansat i Staten har du nogle steder mulighed for at indgå en aftale om plustid. Aftalen indebærer, at du forhøjer din normale arbejdstid mod til gengæld at få mere i løn. Det er frivilligt, om du vil indgå en aftale om plustid.

For at kunne indgå en aftale om plustid, skal der først indgås en aftale mellem arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten om at bringe bestemmelsen om plustid i anvendelse på arbejdspladsen.

Hvis du er special- eller chefkonsulent gælder der specielle vilkår, som du kan læse om her

Højst 42 timer
Hvis du indgår en plustids-aftale, skal det fremgå af din individuelle aftale, hvad din nye ugentlige arbejdstid er – den kan højst være 42 timer.

Din løn forhøjes forholdsmæssigt i forhold til det aftalte timetal, dog fortsætter rådighedstillæg og rådighedsforpligtelse uændret. Hvis du f.eks. har aftalt 40 timer, skal din løn udgøre 40/37 af en fuldtidsløn. Pensionsindbetalingen forhøjes tilsvarende.

Specielt for tjenestemænd
For tjenestemandsansatte er det særligt aftalt, at der indbetales et pensionsbidrag på 18 procent til en supplerende bidragsfinansieret pensionsordning af den del af lønnen, som overstiger lønnen for en fuldtidsansat.

Højere ferieløn med forsinkelse
Den nye, højere løn vil du få som ny fast løn. Det vil sige, at du skal have denne løn fx. ved fravær på grund af sygdom, barsel, ferie og omsorgsdage.

Du skal være opmærksom på, at plustiden først får betydning for lønnen under ferie i det efterfølgende ferieår. Det betyder at du godt kan være på plustid i 2014 men få løn under ferie for almindelig arbejdstid, hvis du i 2013 ikke var på plustid.

Tre måneders opsigelse
Du kan opsige din individuelle aftale med tre måneders varsel til udgangen af en måned, medmindre du aftaler andet. Ved varslets udløb er du tilbage på den arbejdstid, du havde før aftalens indgåelse.

En ansat, der afskediges fra sin stilling, har altid ret til at vende tilbage til sin tidligere arbejdstid tre måneder før fratrædelsestidspunktet, hvis vedkommende ønsker det.

PLUSTID I KOMMUNER OG REGIONER

Hvis du er ansat i en region eller kommune, kan du indgå en individuel aftale med ledelsen om plustid. En sådan aftale betyder, at din normale arbejdstid forhøjes og, at du får tilsvarende mere i løn.

Det kan du gøre efter tre måneders ansættelse, og din tillidsrepræsentant skal orienteres om aftalen. Det er frivilligt, om du vil indgå en plustids-aftale.

Højst 42 timer
Det skal fremgå af din individuelle aftale, hvad din nye ugentlige arbejdstid er. Den kan højst være (gennemsnitligt) 42 timer.

Din løn forhøjes forholdsmæssigt med det aftalte timetal. Dit rådighedstillæg og din rådighedsforpligtelse fortsætter uændret. Hvis du f.eks. har aftalt 40 timer, skal din løn udgøre 40/37 af en fuldtidsløn. Pensionsindbetalingen forhøjes tilsvarende.

Den nye og højere løn vil være din faste løn. Det vil sige, at det er den løn, du skal have ved f.eks. fravær på grund af sygdom, barsel, ferie og omsorgsdage.

Tre måneders opsigelse
Du kan opsige din individuelle aftale med tre måneders varsel til udgangen af en måned, medmindre du aftaler et kortere varsel. Ved varslets udløb er du tilbage på den arbejdstid, du havde før din plustids-aftale.

 

Sidst redigeret: 18. juli 2017