FHO Udvalgskommissorium 2019

Udvalg: Forhandlingsudvalg for den offentlige sektor (FHO)

Formænd: Peter Runge og Jan Ove Petersen

Medlemmer: Lars Klint (KADK), Birgitte Lind Petersen (DTU), Henrik Aabye (Frederiksberg K), Ture Bundgaard (KADK), Peter Runge (KU), Jan Ove Petersen (Esbjerg K), Judith Furu-Grage (Københavns K), Siv Britt Mansa (CBS), Iben Hammeleff (Ikast-Brande K), Peter Lange Jensen (Egedal K).

Udvalgssekretærer: Jens Smed indtil 1. maj 2019

Min. antal årlige møder: 2

Samlet budgetramme: 15.000 kr. for 2019

Økonomisk ansvarlig: Udvalgsformænd

1. Ressortområde

Det offentlige arbejdsmarked for arkitekter. Statslige og kommunale institutioner,
uddannelsesinstitutioner m.v. Overenskomstansatte, tjenestemænd, timelønnede og individuelt
kontraktansatte. Tjenestemænd og overenskomstansatte på Grønland

2. Generelle opgaver

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, og alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.
I tilfælde af stemmelighed er udvalgsformandens stemme udslagsgivende

Udvalget refererer til bestyrelsen for Forbundet Arkitekter & Designere og er forpligtet til løbende at
informere om dets virksomhed. Udvalget skal sikre afholdelse af relevante mødeaktiviteter for
tillidsrepræsentanter og medlemmer inden for deres respektive arbejdsområder. Endvidere skal udvalget
samarbejde med forbundets øvrige udvalg. Ved iværksættelse af større opgaver nedsættes
projektgrupper.

Udvalget skal sikre, at forbundets ligebehandlingspolitik tilgodeses og vægtes i udvalgets løbende
opgavevaretagelse

Overenskomstforhandlinger på det offentlige område.

Følge og analysere udviklingen af Ny Løn for arkitekter og designere.

3. Specielle opgaver

Fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2021.

Fornyelse af Grønlandsoverenskomsten pr. 1. april 2019.

Afholdelse af netværksmøder (København og Aarhus 2 gange årligt) og kurser for tillidsrepræsentanter.

Rekruttering af tillidsrepræsentanter.

Politikformulering.

4. Eksterne udvalgsposter med reference til udvalget

Udvalg i Akademikerne (AC):

Forhandlingsudvalg (FHO) Repræsentationen varetages af chefjurist Jane Marianne Ravn, DDD
Forsknings- og Uddannelsesudvalget (FUU)
Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA)

Forhandlingsfællesskabet (KTO)

Forhandlingsfællesskabets repræsentantskab: Udvalgsformand, direktør eller faglig sekretærer (efter
aftale)

Sidst redigeret: 12. september 2019