Priser for medlemskab

Ordinære medlemmer (uden magasin):

Kr. 1.170,00 pr. kvartal. Se priser for tilkøb af magasin her

Passive medlemmer (uden magasin):

Kr. 125,00 pr. kvartal

Du får en særlig rabat på magasiner, hvis du er passivt medlem. Se priser for tilkøb af magasin for passive medlemmer her

Studentermedlemmer (uden magasin):

Gratis

Medlemskab for studerende er gratis. Du får en særlig rabat på magasiner, hvis du er studerende eller dimittend. Se priser for tilkøb af magasin, hvis du er studerende eller dimittend her

Dimittender:

De første seks måneder efter afgang (uden magasin): Kr.        0,00 pr. kvartal
De næste seks måneder (uden magasin): Kr.    400,00 pr. kvartal
År to efter afgang (uden magasin): Kr. 1.170,00 pr. kvartal

 

Alle kontingenter opkræves kvartalsvis forud.

Fagforeningenskontingent kan trækkes fra på din selvangivelse. Dog maksimum 6.000 kroner om året. Forbundet Arkitekter og Designere indbetter beløbet til SKAT.

Som medlem kan du tilkøbe udvalgte fagmasiner med rabat. Se priser for magasiner her.


 

PASSIVT MEDLEM

Det er muligt at være passivt medlem af Forbundet Arkitekter og Designere.

Du kan fx blive passivt medlem, hvis du forlader arbejdsmarkedet.

Medlemskabet koster 125 kroner i kvartalet, og du får særlig rabat på magasiner, hvis du ønsker at tilkøbe det, som del af dit medlemsskab. Se priser for tilkøb af magasin for passive medlemmer her

Bemærk:
Du kan stadig opretholde forsikringer tegnet i medlemsbutikken.


Af vedtægten fremgår følgende vedr. medlemsskab:

§ 4. Medlemmer
Forbundet optager ordinære medlemmer, studentermedlemmer samt passive medlemmer.

Stk. 2.
Som ordinære medlemmer kan optages flg.:

· Arkitekter cand.arch og øvrige akademikere beskæftiget indenfor byggeri, design, planlægning og rådgivning eller hertil knyttet eller beslægtet virksomhed i den offentlige og private sektor i ind- og udland samt arkitekter og øvrige akademikere, der er arbejdssøgende indenfor disse områder.

· Bachelorer eller personer, der på anden måde har erhvervet sig kompetence på akademisk niveau, og som enten er beskæftiget eller søger beskæftigelse indenfor byggeri, design, planlægning og rådgivning eller hertil knyttet eller beslægtet virksomhed.

· Arkitekter cand.arch, øvrige akademikere, bachelorer eller andre personer, der på akademisk niveau og uden ansatte udøver selvstændig virksomhed som hel- eller deltidsbeskæftigelse indenfor byggeri, design, planlægning og rådgivning eller hertil knyttet eller beslægtet virksomhed.

· Personer, der gennem deres grunduddannelse eller på anden vis erhvervet kompetence er kvalificerede til beskæftigelse på akademisk niveau indenfor byggeri, design, planlægning og rådgivning eller hertil knyttet eller beslægtet virksomhed.

Stk. 3.
Som studentermedlemmer kan optages studerende indskrevet ved uddannelsesinstitutioner, der, efter afsluttet uddannelse med en bestået bachelor- eller kandidatgrad, kvalificerer til beskæftigelse på akademisk niveau indenfor byggeri, planlægning, design og rådgivning eller hertil knyttet eller beslægtet virksomhed.

Stk. 4.
Ordinære medlemmer, der varigt hverken er beskæftiget eller arbejdssøgende indenfor de i stk. 2 og 3 nævnte kategorier, overføres til passivt medlemskab.

Ordinære medlemmer, der midlertidigt hverken er beskæftiget eller arbejdssøgende indenfor de i stk. 2 og 3 nævnte kategorier, kan oppebære passivt medlemskab. Passivt medlemskab kan oppebæres sideløbende med medlemskab i anden faglig organisation, når særlige forhold taler herfor.

Repræsentantskabet fastlægger de nærmere retningslinier herfor.

Stk. 5.
Studentermedlemmer og passive medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke vælges til tillidsposter i forbundet udover, hvad der for disse medlemskategoriers vedkommende specielt fremgår herom af nærværende vedtægt eller i særlige tilfælde fastsættes af Repræsentantskabet.

KONTINGENTNEDSÆTTELSE

Du har ret til nedsat kontingent, hvis du er ordinært medlem og:

  • Fuldtidsledig
  • På barsel
  • På forældreorlov (gl. barselsregler) eller anden orlov
  • Offentligt ansat med løntilskud
  • Modtager sygedagpenge, kontanthjælp, overgangsydelser eller andet

Kontingentet bliver nedsat med 585,00 kroner pr. kvartal, svarende til halvt kontingent.

Passive medlemmer, studerende og dimittender kan ikke søge om at få kontingentet nedsat.

Et medlem skal have været ledig / på orlov i mindst 10 ud af 12 uger inden for et givent kvartal, førend Forbundet Arkitekter og Designere kan nedsætte kontingentet.

Reduktion i kontingentet sker med tilbagevirkende kraft.
Det vil sige, at reduktion i kontingentet for april kvartal (forfalden til betaling 1. april) modregnes i opkrævning af kontingent for juli kvartal (forfalden til betaling 1. juli.).

For at opnå nedsat kontingent skal du udfylde skemaet nederst på siden.

Så længe du er ledig, skal du søge og indsende skemaet hvert kvartal, fordi vi skal have en tro- og loveerklæring på, at du opfylder et af kravene for at opnå nedsat kontingent.

Nye medlemmer, der er ledige ved indmeldelsen (undtagen dimittender), skal efter reglerne ovenfor altså betale fuldt kontingent det første kvartal, for så at få kontingentet nedsat i det følgende kvartal.

Medlemmer, der er ansat på deltid kan også opnå ret til nedsat kontingent.


Hvis du ikke længere modtager dagpenge

Hvis du ikke længere modtager dagpenge og er enten selvforsørgende eller modtager kontanthjælp, så kan du søge om ekstraordinær stor kontingentnedsættelse. Kontingentet udgør da fem kroner per kvartal.

Samme vilkår gælder for personer med flygtningsstatus.

Søg om kontingentnedsættelse

1 Jeg er fuldtidsledig og er tilmeldt jobcenter som jobsøgende
1 Jeg er ansat på deltid og modtager supplerende dagpenge
1 Jeg er ansat i løntilskud / flexjob
1 Jeg er i virksomhedspraktik
1 Jeg er på barselsorlov eller børnepasningsorlov
1 Jeg har mistet dagpengeretten

 

Sidst redigeret: 26. august 2020