Råd og jura

Offentligt ansatte skal holde op til 5 fridage

Foto: Ulrik Jantzen.

Offentligt ansatte, der er hjemsendt, kan pålægges at holde op til 5 fridage frem til og med 13. april 2020. Der opfordres til dialog om placeringen.

Opdateret 2. april 2020 kl. 16.30

Af Tine Trabolt

Parterne på det offentlige område har aftalt at offentlig ansatte, der er hjemsendt skal afvikle op til 5 fridage i forbindelse med corona. Aftalen gælder frem til og med 13. april 2020. Parterne opfordrer til dialog om placeringen af fridagene.

Formålet med aftalen er at bidrage til, at de offentlige arbejdspladser er bedre rustet til at håndtere opgaveefterslæb, når de vender tilbage til normalsituation.

Alle ansatte der ikke arbejder

Pligten til at holde op til 5 fridage gælder alle ansatte, der efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts til 13. april 2020.

Det betyder, at arbejdsgiver ifølge ledelsesretten kan pålægge den ansatte at holde fri, også selv om den ansatte arbejder hjemmefra, hvis arbejdsgiver vurderer, at der ikke er arbejde. Arbejdsgiver kan i lyset af situationen beslutte at skrue ned for aktivitetsniveauet på arbejdspladsen.

Den ansatte skal ikke arbejde på de dage, hvor der holdes fri.

Aftalen gælder ikke for ansatte, der varetager kritiske funktioner. Arkitekter og designere arbejder normalt ikke med kritiske funktioner, som for eksempel pleje- og sundhedspersonale og politiet gør. Opbygning af sagsbunker og forlængede sagsbehandlingstider, gør ikke, at funktionerne anses som kritiske.

Ferie, 6.ferieuge eller fleks

Der kan anvendes feriedage, dage fra 6. ferieuge eller flextid, som også kan kombineres.

Hvis den ansatte ikke har feriedage, dage fra 6. ferieuge eller fleks, kan den ansatte ikke pålægges at holde de 5 fridage.

Omsorgsdage og seniordage kan kun bruges, hvis du ønsker det.

Arbejdsgiver beslutter efter dialog med den ansatte, hvilken type frihed der skal anvendes samt hvornår friheden skal afvikles. Friheden afvikles i hele dage.

Parterne opfordrer til, at man lokalt overvejer, om de op til 5 dage med fordel kan placeres med 3 dage i perioden 6. til den 8. april 2020 og 2 dage sammenhængende i uge 16.

Allerede holdte fridage tæller med

Feriedage, dage fra 6. ferieuge eller fleksfridage, som den ansatte allerede har holdt fra 13. marts til og med den 27. marts 2020, tæller med i opgørelsen.

Særligt for kommuner og regioner

Feriedage kan varsles holdt, selv om ferien er aftalt overført til det kommende ferieår

Hvis den ansatte har ønsket at holde 6. ferieuge, kan arbejdsgiver varsle den holdt. Varslingen kan medføre, at ferie fremrykkes til 13. april 2020. Arbejdsgiver skal erstatte et eventuet økonomisk tab som følge af en sådan ændring.

Arbejdsgiver kan varsle 6. ferieuge holdt selv om den ansatte allerede har bedt om at få 6. ferieuge udbetalt.

Deltidsmedarbejdere skal også holde op til fem dages frihed. Hvis medarbejderen er ansat på deltid, skal vedkomne naturligvis kun anvende det antal ferietimer, som vedkomne ellers vil have arbejdet på de pågældende dage.

Den kommunale og regionale aftale giver en længere periode for afvikling/placering af fridagene end selve aftalens løbetid. Aftalen løber til den 13. april, men dagene kan placeres i hele uge 16. Betingelsen er dog at arbejdsgiver har varslet i så god tid som muligt og senest 13. april.

Med dags varsel

Afvikling af frihed kan pålægges med dags varsel. Parterne opfordrer dog til, at afvikling af frihed besluttes og udmeldes til medarbejderen tidligst muligt.

Op til 5 feriedage eller dage fra 6. ferieuge, som den ansatte havde planlagt at holde i perioden fra den 14. april til 30. april kan også med dags varsel fremrykkes til perioden frem til 13. april 2020.

Læs aftalerne for kommuner, regioner og staten

Aftalen for kommuner og regioner er ens. Aftalen for staten er lidt anderledes.

Kommuner og regioner

Staten

Akademikerne (AC) arbejder på en FAQ med svar på spørgsmål. Følg med på ACs hjemmeside