Nyhed

Høj tilfredshed blandt FAODs medlemmer

Arkivfoto fra FAODs medlemsfest 2019.

Ny undersøgelse blandt FAODs medlemmer viser generel høj tilfredshed med forbundet. Særligt blandt FAODs yngre medlemmer, hvilket er usædvanligt sammenlignet med andre fagforbund. Designmedlemmer efterspørger større designfagligt fokus og flere ønsker endnu større synlighed i den samfundspolitiske debat.

Af Kamilla Bøgesø Kjærgaard

FAOD gennemførte i foråret en medlemsundersøgelse for at få mere viden om medlemmernes tilfredshed, behov og ønsker til forbundets udvikling.

Generelt er der stor tilfredshed med FAODs services og rådgivning, viste undersøgelsen.

4 ud 5 finder forbundet troværdigt, 3 ud 4 vil anbefale FAOD til andre, og kun 1 ud af 10 er i risiko for at melde sig ud af forbundet inden for det næste år.

Sammenlignet med andre fagforbund er tilfredsheden høj, og særligt blandt medlemmer under 40 år er tilfredsheden usædvanlig høj, fortæller analysebureauet Wilke, som har gennemført undersøgelsen.

Spørgeundersøgelsen blev udsendt til samtlige aktive medlemmer og studentermedlemmer, i alt 5.120.
878 besvarede undersøgelsen, heraf:

 • Arkitekter 40 år og derover: 474
 • Arkitekter under 40 år: 239
 • Designere: 70
 • Studerende: 60
 • Andet (eks. landskabsarkitekt, underviser m.v.): 35

Besvarelserne er anonyme.

Rådgivning og fællesskab er de vigtigste årsager til medlemsskab

Den primære årsag til at melde sig ind i FAOD er, i følge undersøgelsen, ikke overraskende de klassiske fagforeningsydelser. Det er også de tilbud, der bliver benyttet mest.

Der er variationer mellem de forskellige medlemsgrupper, men blandt flertallet af besvarelserne er top 5 over årsager til at være medlem af FAOD:

 1. Fordi de forhandler min overenskomst
 2. For at kunne få rådgivning om ansættelse, afskedigelse og kontrakter
 3. For at være en del af et solidarisk fællesskab
 4. For at kunne få rådgivning om løn og lønforhandling
 5. For at være en del af et fagligt fællesskab

For designmedlemmerne er karriererådgivning og coaching en vigtigere årsag til medlemsskab end for de øvrige grupper.

For studerende er rådgivning om løn og lønforhandling, fagligt fællesskab samt kurser og rabatordninger de vigtigste årsager til at være medlem.

 

 

Rådgivning er den mest benyttede ydelse

De 5 mest benyttede ydelser, blandt medlemmerne generelt, er i følge undersøgelsen:

 1. Rådgivning om ansættelse, afskedigelse og kontrakter
 2. Rådgivning om løn og lønforhandling
 3. Tillidsrepræsentation på arbejdspladsen
 4. Nyhedsbrev om, hvad der rør sig
 5. Jobportal

Designmedlemmerne benytter sig desuden mere af rådgivning om ledighed, og rådgivning om selvstændig virksomhed, end arkitekterne gør.

Flere yngre arkitekter end ældre arkitekter benytter FAODs kerneydelser.

 

 

Høj tilfredshed med ydelser og services

Tilfredsheden med de ydelser, medlemmerne benytter sig af, er generelt høj. Mere end 80% svarer at de er tilfredse eller meget tilfredse med de ydelser og services, der bliver benyttet mest.

For de mindst benyttede ydelser er der også høj tilfredshed, men der er så få svar, at det skal tages med et vist forbehold.

 

 

Designere savner ydelser målrettet dem

Totalt set svarer kun 20 % i undersøgelsen, at de savner ydelser, FAOD ikke tilbyder i dag.

Flere dog blandt designerne, hvor 34% savner ydelser hos forbundet.

67% af de designere, der har besvaret undersøgelsen, svarer at de savner større designfagligt fokus. I fritekstfeltet har nogle skrevet at de ønsker flere faglige tilbud særligt målrettet dem. Designerne savner generelt også et mere organiseret arbejdsmarked.

Blandt arkitekterne efterspørger nogle en bedre sikring af dem, der er ansat uden for overenskomst, og en del offentligt ansatte efterlyser at have en tillidsrepræsentant med deres egen faglighed.

Der ud over ønsker 39% af medlemmerne generelt, at FAOD bliver mere synlige i den samfundspolitiske debat.

 

 

 

Delte meninger om mulig sammenlægning med Akademisk Arkitektforening

Mange af FAODs medlemmer er også medlem af Akademisk Arkitektforening. Og spørgsmålet om, hvorvidt FAOD og Arkitektforeningen bør lægges sammen til en organisation optager en del af de medlemmer.

For at finde ud af, hvor udbredt ønsket er, blev der i undersøgelsen spurgt om medlemmernes holdning til en sammenlægning, ikke kun med Akademisk Arkitektforening, men også med en række andre af vores beslægtede organisationer.

42% af undersøgelsens deltagere ønsker en sammenlægning med Arkitektforeningen. Flest blandt arkitekter under 40 år. Færrest blandt designerne, hvor kun 26% mener, det er noget FAOD skal arbejde for.

Samlet set ønsker 37% ikke en sammenlægning, og 21% svarer ‘ved ikke’. Godt en femtedel ser dog gerne et øget samarbejde mellem organisationerne.

Blandt designerne svarede 37% ja til en sammenlægning med Design denmark og 33% ønskede en sammenlægning med Danske Kunsthåndværkere og Designere.

”Vi skal varetage arkitekt- og designmedlemmers forskellige behov på lige fod”

Vi har bedt FAODs direktør Arne Ennegaard Jørgensen om at kommentere på undersøgelsens resultater. Først og fremmest glæder han sig over den høje medlemstilfredshed, som undersøgelsen viser.

– Jeg er utrolig glad for at se den høje tilfredshed blandt medlemmerne, og at de unge medlemmer oplever at vi er så relevante for dem. Det ved vi er mange andre fagforeningers udfordring.

– Samtidig ved vi, at det især er i de første 10 år af medlemmernes arbejdsliv, der kan være brug for os, og så skal vi være der for dem. I de senere år har vi gjort en stor indsats over for de unge, og det er godt at se, at det ser ud til at virke.

FAODs direktør Arne Ennegaard Jørgensen. Foto: Büro Jantzen

Han er ikke overrasket over, at designerne efterspørger flere faglige ydelser målrettet netop dem. Og det vil FAOD gerne styrke, siger Arne Ennegaard Jørgensen:

– Vi har ca. 10 gange flere arkitektmedlemmer end designermedlemmer, så det vil selvfølgelig kunne ses i nogle sammenhænge. Selvom de to faggrupper har mange sammenfaldende interesser og behov, så er der også forskelle, og dem skal vi varetage på lige fod.

– På arkitektområdet findes der en række andre store organisationer, som dækker arkitekternes faglige behov, men det samme er ikke tilfældet med designerne. Derfor ønsker designerne noget mere af FAOD, end arkitekterne gør, og det skal vi forsøge at imødekomme.

Bl.a. nedsætter FAOD nu et designerudvalg, fortæller FAODs direktør:

– Vi er netop i gang med at nedsætte et designerudvalg, som vil arbejde målrettet med designfaglige emner og designeres vilkår. Der er nogle store kampe på designområdet f.eks. i forhold til ophavsret, som vi er meget engagerede i. Bl.a. arbejder vi på at få oprettet et dansk designnævn til løsning af tvister. Det er også relevant for arkitekter, men vi ser flere sager på designområdet.

– Derudover skal vi forsøge at etablere gode efteruddannelsesmuligheder for designerne. Men det er svært fordi, designerne ofte ikke er omfattet af en ordning med efteruddannelsesmidler, som mange arkitekter er.

Ingen sammenlægning med Arkitektforeningen, men gerne øget samarbejde

– Vi bliver ofte spurgt af medlemmer, hvorfor de mange arkitekt- og designorganisationer ikke bare lægger sig sammen. Nu har vi fået svar på, hvad medlemmerne mener om den sag, og der er ikke noget, der indikerer, at vi skal arbejde videre af det spor. Så vi kan bruge ressourcerne på noget andet. Vi vil dog fortsat gerne arbejde tæt sammen med de pågældende organisationer.

Medlemsundersøgelsen vil FAOD bruge til at opdatere den strategiplan, der sætter kursen for forbundet i de kommende år. Og til at tilpasse forbundets ydelser og tilbud til medlemmerne.