Medlemsportræt

TEGNESTUE MED FOKUS PÅ SAMARBEJDE, UNDERVISNING OG SUNDHED

Få indblik i Dall & Lindhardtens ledelsesstil, samarbejde og videndeling. Hør om tegnestuens projekter inden for bl.a. uddannelses- og sundhedsbyggeri, og få fif til, hvad du bør vægte i en ansøgning til tegnestuen. Interviewet med Christian Kloch fra Dall & Lindhardtsen A/S, er det første i en række virksomhedsportrætter af danske arkitekt- og designvirksomheder.

 

Ledelsesstil og samarbejde

Hvordan vil du beskrive Dall & Lindhardtsens ledelsesstil?

–    Vi har en situationsbestemt ledelsesstil. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i den konkrete situation, den enkelte medarbejders viden, behov og motivation ift. et givent projekt. Læring og mulighed for at få nye udfordringer, er også noget af det, vi vægter. Derved søger vi at understøtte medarbejdernes evne til selvstændig og selvmotiverende projektløsning.

–    Udover at sikre et godt arbejdsmiljø gennem formelle medarbejderudviklingssamtaler, arbejdsmiljøvurderinger, tillids- og sikkerhedsrepræsentant, vægter vi en uformel og åben samtalekultur med en synlig og tilgængelig ledelse. Det er altid i ledelsens interesse at skabe et velfungerende samspil i de relationer, påvirkninger og vilkår, som vi arbejder under.

Hvordan sikrer I videndeling og efteruddannelse af de ansatte?

– Vi orienterer hinanden om aktuelle projekters status, problematikker og successer både formelt og på mere uformelt plan. Fx er videndeling en naturlig del af vores tegnestuemøder. Derudover har vi et medarbejderbaseret fagligt forum. Og endelig uveksler vi dagligt viden over frokosten og mellem tegnebordene.

–    Vores efteruddannelsespolitik og valg af efteruddannelse, opstår i samspil mellem den enkelte medarbejders ønsker og virksomhedens behov ift. til at gennemføre igangværende og fremtidige projekter. Det er bl.a. sådanne emner, som vi taler om ved vores medarbejderudviklingssamtaler.

Hvad gør tegnestuen for skabe et godt arbejdsmiljø?

– De fysiske rammer har selvfølgelig betydning. Vi sørger for, at medarbejderne har velegnede tegneborde, stole og digitale værktøjer til rådighed. Afveksling og diversitet i lokalerne er også noget, vi vægter. Tegnestuen består derfor af en variation af mindre kontorer, storrumskontorer samt større og mindre møderum.

– Med henblik på at sikre et godt socialt og psykisk arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder og det samlede team, prioriterer vi et afslappet og respektfuldt samarbejde både internt og eksternt. Det gode samarbejde understøtter vi bl.a. ved at holde seminarer. Vi har f.eks. afholdt et seminar under temaet:  konstruktiv konfliktkultur. Her var fokus på at udvikle en rummelig omgangsform. Gennem samtaler og øvelser, fik vi bl.a. øget vores bevidsthed om behov- og konflikttyper samt om overbevisninger, værdier, kvalifikationer, adfærd og omgivelser. Derudover lærte vi metoder til, hvordan vi kan holde fast i et positivt og løsningsorienteret samarbejde ved at anerkende, at det er vores forskelle og individuelle styrker, som gør det muligt at skabe nye løsninger og bedre projekter.

Projekter og arkitektoniske kernekompetencer

Hvad karakteriserer Dall & Lindhardtsens arkitektoniske kernekompetencer?

– Vi håndterer en bred vifte af projekter, men vores spidskompetencer og primære erfaring ligger inden for undervisnings – og sundhedsbyggeri.

– I 1975 vandt tegnestuen konkurrencen om Aalborg Universitet (AAU), hvor vi stod for de første byggerier og efterfølgende udbygninger. Siden har vi altid beskæftiget os med undervisningsbyggeri i form af skoler, gymnasier og universiteter. Vi skaber undervisningsbyggeri, der følger, understøtter og påvirker tidens undervisningsmetoder og sociale sammenhænge. Som et par eksempler, har vi inden for de seneste år bl.a. projekteret Nærum Gymnasium, der aktuelt er udvidet med tilbygningen: ”Ellipsen”. Derudover har vi projekteret ”Institut for Idræt & Biomekanik” ved Syddansk Universitet i Odense.


Dall & Lindhardtsen A/S er arkitekterne bag Nærum Gymnasium. Gymnasiet blev taget i brug i 2003, og var det første gymnasium i Danmark, der indførte den ”daværende” nye gymnasiereform. Gymnasiet har fokus på at skabe et tværfagligt studiemiljø med sociale og kreative udfoldelsesmuligheder, der fremmer faglige kompetencer, innovative undervisningsmetoder og personlig udvikling, hvilket er blevet indarbejdet i arkitekturen. 


Ellipsen, som blev taget i brug i 2015, viderefører og forstærker Nærum Gymnasiums virke og studiemiljø.


Institut for Idræt & Biomekanik, som blev taget i brug i 2013, bygger på idéen om Active Living. Rumlige konstellationer fungerer, som værksteder for idéudvikling, innovation og formidling af bl.a. motions- og bevægelsesaktiviteter for en bred gruppe af brugere, herunder borgere, studerende, forskere, børn og unge fra skoler, SFO´er, børnehaver, beboere fra plejehjem, handicappede, udøvere af tilpasset idræt samt elitesportsudøvere.


Pt arbejder Dall & Lindhardtsen A/S som del af Konsortiet Medic OUH I/S med projektering af 235.000 m² nybyggeri for Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH).


Dall & Lindhardtsen A/S deltager som del af Konsortiet Medic OUH I/S ved projektering af 40.000 m² i forbindelse med byggeriet for Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet (SUND) på Syddansk Universitet i Odense.


Af kultur og attraktionsbyggeri, har Dall & Lindhardtsen A/S stået for projektering af byggerier til Zoologisk Have i København; bl.a. Abejunglen, Tropezoo, Næsehornshus, Girafhus, Flodhestehus, Flamingohus.


Dall & Lindhardtsen A/S har tegnet Arktisk Ring, der rummer isbjørneanlæg, sælbassin og fuglefjeld. Udover at fremstå som ”attraktionsbygninger” med fokus på oplysning og den kulturelle oplevelse, understøtter byggeriet pasning af dyrene og imødekommer dyrenes naturlige adfærd og biologi. 

 

Krav til arkitekter ansat hos Dall & Lindhardtsen

Kan du pege på nogle specifikke krav, som I har til jeres medarbejdere?

– Virksomhedens nuværende størrelse, betyder, at medarbejderne skal kunne agere i alle aspekter af arkitektfaget. Vi skal kunne håndtere æstetiske og tekniske fagligheder samt økonomiske og juridiske krav. Derfor vægter vi generalistkompetencer lige så højt som metode- og projektkompetencer. Derudover skal vi kunne omstille os og tilegne os ny viden ift. hvert enkelt projekt. Udover faglige kvaliteter og erfaring, vægter vi personlige og sociale kompetencer, som har betydning for, at vi hver især kan agere som beslutningsdygtige arkitekter og indgå som del af et samlet team.


Dall & Lindhardtsens arkitekter på byggepladsbesøg Syddansk Universitetsbibliotek.

Hvad kendetegner en arkitekt fra Dall & Lindhardtsen?

– En arkitekt fra Dall & Lindhardtsen holder begge ben på jorden. Vi arbejder ud fra konceptet: ”slow architecture”. Det betyder ikke, at vi arbejder langsomt, men at tid og ressourcer tilpasses i forhold til den individuelle opgaves kvaliteter, krav og udfordringer. Som virksomhed, har vi fokus på gennemarbejdede projektmaterialer og arkitektonisk kvalitet med langsigtede og bæredygtige løsninger.

Den gode ansøgning

Hvad skal en god ansøgning til Dall & Lindhardtsen indeholde?

En ansøgning til Dall & Lindhardtsen skal være motiveret, målrettet og præcist formuleret. En ansøgning skal vise, at man kan og vil skabe værdi for tegnestuens produkt, at man har viden om fagets forudsætninger, og at man har indsigt i hele produktionsprocessen fra skitsering og projektering til udførelse og opfølgning.  Vi værdsætter en kort og læsevenlig ansøgning, der redegør for de faglige og personlige kompetencer, som ansøgeren gerne vil tilbyde Dall & Lindhardtsen.

Tegnestuens fremtidsvisioner

Hvilke mål har Dall & Lindhardtsen fremover?

–    Dall & Lindhardtsen ønsker fortsat at være kendt for gedigen arkitektur, der ikke nødvendigvis er højtråbende, men som skaber både arkitektonisk og funktionel værdi for bygherre. Det kræver, at vi fortsat udbygger vores erfaring og eksisterende viden inden for specielt sundheds-, undervisnings- og kulturbyggeri men også inden for erhverv, offentlige og private byggerier. Vi vil bl.a. fokusere på øget teknisk indsigt via uddannelse og udvidelse af den eksisterende medarbejderstab. Derudover vil vi arbejde på at højne kvaliteten i vores projektmateriale, vi vil fortsat forbedre vores kompetencer inden for formidling samt skærpe vores evne til at kombinere æstetik med funktionalitet og bæredygtighed. Realistiske tidsplaner og økonomiske overvejelser samt fokus på konstruktiv dialog med bygherrer, brugere og samarbejdspartnere, er også områder, hvor vi fortsat ønsker at udvikle os.

 


Dall & Lindhardtsen A/S beskæftiger 24 medarbejdere: 12 arkitekter, 10  bygningskonstruktører, en teknisk designer, en administrativ medarbejder.
Læs mere om tegnestuen

Fotos: Dall & Lindhardtsen A/S

smn