Ansat med løntilskud i det offentlige

Reglerne for ansættelse i løntilskud hos offentlige arbejdsgivere

Hvem kan ansættes i løntilskud

Hovedgrupperne er ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp samt personer, der er på sygedagpenge, og som ikke er i et ansættelsesforhold.

Der gælder særlige regler for de personer med begrænsning i arbejdsevnen, som er omfattet af reglerne om revalidering eller modtager førtidspension og for personer med handicap, der blandt andet har gennemgået en uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Disse regler gennemgås ikke i det følgende.

Formålet med ansættelse i løntilskud

Hensigten med tilbud om ansættelse i løntilskud er med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Formålet er ikke at erstatte ordinær arbejdskraft. Der er ikke regler for hvilke opgaver en ansat i løntilskud må lave eller ikke lave, så længe det falder indenfor den pågældendes ansættelsesområde.

Betingelser for ansættelse i løntilskud

Inden et løntilskudsforløb kan sættes i gang, skal både løntilskudspladsen og den ledige godkendes af jobcenteret.

Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik og arbejdsgiver skal godtgøre, at personer i løntilskud vil kunne få det nødvendige faglige, sociale eller sproglige udbytte af opholdet.

Der skal endvidere være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere, når virksomheden ansætter en person med løntilskud. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til det gennemsnitlige antal ansatte i virksomheden de foregående 12 måneder og at ansættelsen ikke sker i en stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratræden af en ansat uden støtte inden for de foregående 3 måneder. Hvis der alene har været ansatte en del af de forudgående 12 måneder, beregnes gennemsnittet på baggrund af de måneder, hvor der har været ansatte.

Det anses som en nettoudvidelse, hvis personen der ansættes med løntilskud afløser en fastansat, der er på orlov efter lov om børnepasningsorlov m.fl.

Vurderingen af, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt på det offentlige område, skal tage udgangspunkt i antallet af beskæftigede som følge af budgettet for den enkelte offentlige virksomhed.

Varighed af løntilskuddet

Der kan ved ansættelse af den enkelte ledige maksimalt udbetales løntilskud i 1 år til samme arbejdsgiver.

Aflønning/ vilkår ved ansættelse med løntilskud

Virksomheden udarbejder en ansættelseskontrakt med beskrivelse af løn- og arbejdsvilkår og den forventede tilskudsperiode.

Ved ansættelse hos offentlige arbejdsgivere skal løn- og arbejdsvilkårene være overenskomstmæssige. Den ledige kan dog som udgangspunkt højest få løn, der svarer til pågældende individuelle dagpengesats eller samlede individuelle hjælp efter aktiv socialpolitik. Lønnen udbetales af arbejdsgiver.

Arbejdsgiver skal indbetale pensionsbidrag (både eget- og arbejdsgiverbidrag) beregnet på baggrund af den overenskomstmæssige løn, som vedkommende ville være berettiget til ved en ordinær ansættelse.

Arbejdsgiver fastsætter arbejdstiden i den enkelte ansættelse. For personer på sygedagpenge fastsættes arbejdstiden efter aftale mellem kommunen, arbejdsgiveren og den pågældende.

Eventuelt over- og merarbejde hos en offentlig arbejdsgiver skal afspadseres.

Der kan ydes tilskud til hjælpemidler i form af undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

En ledig, som ansættes hos en offentlig arbejdsgiver, kan få befordringsgodtgørelse. Godtgørelsen søges i a-kassen.

Personer, der ansættes med løntilskud, er i øvrigt omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere.

Tillidsrepræsentantens rolle

Forud for ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet om ansættelsen have været drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten. Der skal udfyldes en blanket, som tillidsrepræsentanten også skal underskive. Det skal fremgå, at tillidsrepræsentanten er blevet hørt om ansøgningen og om de ansatte er positive over for at medvirke til ansættelsens formål. Endvidere skal det fremgå, at der er enighed om, at bestemmelserne om merbeskæftigelse er opfyldt.

Bestemmelsen om merbeskæftigelse påses af arbejdsgiveren og de ansatte i fællesskab.

Find reglerne om ansættelse med løntilskud

Reglerne findes i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 12 og er nærmere reguleret i Bekendtgørelse om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9. Se loven og bekendtgørelsen på www. retsinfo.dk. Regler og blanketter er endvidere beskrevet på www.jobnet.dk.

Sidst redigeret: 17. juli 2017