Nyt fra branchen

Kæmpe plan styrker bylivet langs Søfronten i Silkeborg

Illustration fra Silkeborg Kommune.

Plan sætter retningen for, hvordan området langs Silkeborgs søbred skal udvikle sig til en grøn bypark med plads til kultur, outdoor-aktiviteter og byliv,

Silkeborg Byråd har vedtaget en udviklingsplan for de attraktive og bynære arealer langs søfronten i Silkeborg midtby. Outdooraktiviteter og leg langs søbredden, et kulturelt samlingspunkt med plads til et nyt og anderledes Museum Jorn, en oplevelsesrute gennem natur- og kulturperler, nye boliger og flytning af to store veje. Det er nogle af elementerne i den nye udviklingsplan, der viser vejen for, hvordan de helt centrale arealer langs Søfronten i Silkeborg skal udvikle sig, skriver Silkeborg Kommune i en pressemeddelelse.

Udviklingsplanen er udviklet i samarbejde med tegnestuen EFFEKT og bygger på de bedste idéer fra en arkitektkonkurrence med deltagelse af tre internationale arkitektteams (med EFFEKT som vinder), som blev afviklet i 2018-2019 af Silkeborg Kommune, Realdania og lokale samarbejdspartnere.

– Vi har allerede afsat penge til første etape af omdannelsen. Det indebærer en flytning af de to veje, Søvej og Christian 8.s Vej, der i dag løber langs med søbredden og udgør en barriere for bylivet, og at området kan udvikle sig. Ved at flytte vejene skaber vi plads til en grøn bypark og et levende byrum, hvor vi kan bo, være kulturelle, lege og få pulsen op – helt tæt på naturen og vores hyggelige gågader, siger borgmester i Silkeborg, Steen Vindum.

Formålet med udviklingsplanen er at sikre, at midtbyen også i fremtiden af præget af liv, handel og oplevelser i en tid, hvor danske byers bymidter og handelslivet er under hastig forandring. Samtidig skal planen binde naturen og Silkeborg midtby bedre sammen.

 

Sportshub.
Illustration fra Silkeborg Kommune.

En plan, der vil udvikle sig over flere år
Omdannelsen af Søfronten er et omfattende projekt, som ikke bliver realiseret over en nat.

– Det er et meget stort projekt, som kommer til at foregå over en årrække i tæt samarbejde med borgere, foreninger og fagfolk. Men vi kan ikke løfte det alene. Vi tror og håber på, at de store fonde og bygherrer også kan se de store potentialer i projektet og vil være med til at gøre det til virkelighed, siger Steen Vindum.

Udviklingsplanen er derfor ikke en præcis plan for, hvor bænkene skal stå eller hvor bred, vejen skal være, men derimod en fleksibel plan, der kan udvikle sig over tid.

 

 


Udviklingsplanen for Søfronten rummer seks bærende principper og syv delprojekter

 

1. Fra trafik og biler til bypark med mennesker og byliv

I dag er det veje og parkeringspladser for biler, som dominerer.
I fremtiden bliver Søfronten omdannet til en grøn bypark
med plads til leg, bevægelse, kultur og møder mellem mennesker.
Det bliver en Søfront, som vil styrke Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad
Samtidig bliver der skabt gode forbindelser til Torvet og gågaderne,
og til Søtorvet, Papirfabrikken og Havnen.

 

2. Søvej og Christian 8.s Vej skal flyttes

Søvej skal flyttes væk fra søen og om på den anden side af rådhuset.
Christian 8.s Vej skal også flyttes væk fra søen.
Det skaber plads til en grøn bypark, hvor der i dag er veje og parkering.

 

3. Kulturdynamo med udgangspunkt i et nyt Museum Jorn

Vest for rådhuset skal der være et kulturelt samlingspunkt med plads til et helt nyt og anderledes Museum Jorn og en række andre funktioner, der forener kultur og outdoor.
Det skal være et kraftcenter for kunst, kultur og kreativitet og et arkitektonisk vartegn for Søfronten.
En attraktion, der skaber byliv – også uden for butikkernes åbningstider.

 

4. Sportshub øst for rådhuset

Øst for rådhuset skal der være en sportshub til outdoor-aktiviteter, leg og bevægelse.
Det bliver et mødested og et samlingspunkt, som skaber byliv, og der er plads til fx et søbad, aktiviteter, legeplads og en tribune på en grøn bakke.
Den grønne bakke skal forbinde Søfronten og Søtorvet med en grøn fodgængerbro hen over Christian 8.s Vej.
Sportshubben skjuler desuden en parkeringskælder nede under den grønne bakke
– en bakke, som bliver Silkeborgs grønne port til midtbyen.

 

5. Boliger skaber mere byliv

Nye boliger betyder flere mennesker, og flere mennesker betyder endnu mere liv i byen – hele døgnet, hele året.
Langs Søfronten er der mulighed for at placere boliger flere steder.
Syd for rådhuset kan det eksisterende byggeri omdannes til boliger.
Og ved byparken – både længst mod vest og længst mod øst – er der mulighed for at bygge boliger, hvis byrådet beslutter det.

 

6. Parkering samles på få steder

For at få frigjort arealer til byparken bliver bilparkering samlet i nogle få parkeringshuse og parkeringskældre.
Det betyder, at bilerne kommer til at fylde mindst muligt i bybilledet.
Syd for rådhuset kan der bygges et p-hus med boliger oven på.
Mod øst, under den grønne bakke ved Sportshubben kan vi skjule en p-kælder.
Og vest for rådhuset skal parkeringsmulighederne ved kulturdynamoen undersøges.

 

 

Udviklingsplanen bliver realiseret gennem syv delprojekter

 

1. Rammelokalplan
Først skal der udarbejdes en rammelokalplan, som fastlægger de overordnede rammer og de bærende principper for de store forandringer.
Der skal tages højde for søbeskyttelseslinjen, og der skal udarbejdes en VVM-rapport med en vurdering af virkningerne på natur og mennesker.

 

2. Veje flyttes
Næste skridt er at flytte Søvej og Christian 8.s Vej.
Blandt andet skal vi bygge en ny Søgade syd for Rådhuset, før vi kan nedlægge Søvej.
Flytningen af vejene er hele forudsætningen for, at vi kan skabe en bypark.

 

3. Rådhuset
Rådhuset spiller en central rolle i udviklingsplanen.
Der skal udarbejdes en plan for rådhusets forplads til byparken,
og vi skal beslutte, hvordan passagen fra byen gennem rådhuset til byparken skal være.
Måske skal dele af rådhusets stueplan omdannes til offentlige formål med fx en park-restaurant.

4. Sportshubben og Søfronten Øst

Øst for rådhuset skal vi beslutte, hvordan Sportshubben skal se ud,
og hvilke sports- og fritidsaktiviteter, den skal rumme.

 

5. Søfronten Vest
Mod vest skal vi beslutte, hvordan byparken skal se ud.
Skal der bygges boliger ved byparken?
Og kan der laves en ny parkeringsløsning, måske i samarbejde med Jyske Bank?

 

6. Kulturdynamo og passagen ved Hotel Dania
Midt på Søfronten, lige vest for Rådhuset, er der reserveret plads til en kulturdynamo med udgangspunkt i et nyt Museum Jorn som et ankerpunkt for bylivet.
Der skal sandsynligvis gennemføres en arkitektkonkurrence for det nye og anderledes Museum Jorn og de øvrige funktioner, der forener kultur og outdoor under samme tag.
Vi skal også beslutte, hvordan den vigtige forbindelse op til Torvet og midtbyen via passagen ved Hotel Dania skal udformes.

 

7. Silkeruten
Et af forslagene fra arkitektkonkurrencen om Søfronten er Silkeruten.
Det er en rute, som binder Søfronten og bymidten sammen med naturen og kulturen via stier og ruter både til lands og til vands.
Silkeruten kommer til at løbe lige gennem byparken.
Ruten er så enkel, at den kan blive det første projekt, vi gennemfører – og vi kan videreudvikle den i de kommende år.Fakta om udviklingsplanen

Udviklingsplanen er udviklet i samarbejde med tegnestuen EFFEKT og bygger på de bedste idéer fra en arkitektkonkurrence med deltagelse af tre internationale arkitektteams (med EFFEKT som vinder), som blev afviklet i 2018-2019 af Silkeborg Kommune, Realdania og lokale samarbejdspartnere.
Det er ikke en præcis plan for, hvor bænkene skal stå eller hvor bred, vejen skal være.

Planen sætter kun retningen, og den er fleksibel, så tingene kan udvikle sig og ændre sig i takt med en mere detaljeret planlægning i de syv delprojekter over de kommende år.

Borgere, foreninger, fagfolk og andre interesserede vil blive inddraget undervejs i projekterne, så de sammen med byrådet kan forme, hvordan området kommer til at se ud.

Tidsplanen afhænger desuden af, hvor pengene kan findes, og om fonde, private grundejere og bygherrer vil være med til at realisere planen.