Vestjobs
Århus

MSO PROFESSORAT I RADIKAL BÆREDYGTIG ARKITEKTUR

Tilmeldingsfrist 1. maj 2019

Vi søger en profil med stærke kompetencer indenfor arkitektur og bæredygtighed og relevant forsknings- og udviklingserfaring. Vi lægger vægt på viden om og erfaring med bæredygtig arkitektur som en konkret bygget praksis i en nordisk kontekst. Vi forventer, at du brænder for de aktuelle udfordringer og muligheder, som bæredygtighed rejser for arkitekturen, og at du har en holistisk forståelse for, hvordan teknologiske, ressourcemæssige, sociale og rumlige parametre kan styrke arkitektonisk bæredygtighed.

MSO professoratet er en tidsbegrænset fuldtidsstilling på 5 år. MSO professoratet skal udfolde, hvad ’det radikale’ indenfor bæredygtighed i relation til en nordisk kontekst er netop nu. MSO professoren skal stå i spidsen for videreudvikling af området i samarbejde med forskningslaboratoriets og undervisningsprogrammets medarbejdere. Stillingen skal bidrage til at udfordre og udfolde aktuelle problemstillinger indenfor feltet bæredygtighed i forskning og undervisning og formidle viden om fagområdet til fagpersoner såvel som til en bredere offentlighed. MSO professoratet skal også være med til at videreudvikle arkitektuddannelsen inden for området og sikre de begrebslige, metodiske og praktiske færdigheder, der er forudsætningen for at Arkitektskolen Aarhus også i fremtiden kan uddanne dygtige helhedstænkende arkitekter.

For at løfte disse ambitioner søger Arkitektskolen Aarhus en MSO professor med klare visioner for udviklingen af fagområdet bæredygtig arkitektur. Vi forventer, at ansøger har en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, udøvelse af kunstnerisk udviklingsvirksomhed på højeste internationale niveau eller en arkitektfaglig eller beslægtet karriere på højt internationalt niveau. Vi søger en person med et stort engagement i undervisning og formidling, som har lyst til at bidrage til Arkitektskolens faglige udviklingsmål. Der lægges særligt vægt på lysten og evnen til at bidrage til teamwork med tværgående samarbejder med kollegaer og eksterne parter indenfor såvel undervisning som forskning. Arkitektskolen inviterer til nyskabende og innovative forsknings- og udviklingsprojekter indenfor fagområdet og efterlyser udvikling af undervisnings- og forskningsformater, der kan gøre bæredygtighed til en central og selvfølgelig del af arkitektuddannelsen.

Stillingen ønskes besat fra senest den 1. januar 2020. Aflønning sker efter AC-fællesoverenskomsten.

MSO professoratets tilknytning

MSO professoratet vil blive tilknyttet forskningslaboratorium 3, Radikal Bæredygtig Arkitektur og det relaterede undervisningsprogram af samme navn. På forskningslaboratoriet er der et stort fokus på at formindske den voksende afstand mellem de globale og lokale samfundsudfordringer, der har med rum og arkitektur at gøre. Kulturelle, sociale og teknologiske bæredygtige tilgange, modeller og metoder undersøges og udspænder forskningsfeltet.
Forskningslaboratorium 3 fokuserer på forholdet mellem voksende og aktuelle samfunds- og miljøudfordringer i forbindelse med udformning af rum og de kompetencer, tankegange og metoder, der skal adressere disse udfordringer.

Stillingens undervisningsdel vil blive knyttet dels til undervisningsprogrammet Radikal Bæredygtig Arkitektur, dels til undervisningsaktiviteter på tværs af skolen på alle niveauer fra bachelor- og kandidatuddannelse til efter- og forskeruddannelse.

Krav til ansøgere og ansøgning

Arkitektskolen søger en MSO professor med internationalt anerkendt forskning, udviklings- eller praksisarbejde inden for det opslåede område, med relevant undervisningserfaring, gode pædagogiske evner, gode samarbejdsevner, et stærkt internationalt netværk og gerne erfaring med indsatsområdet i en byggende praksis. Ansøgningen skal redegøre for ansøgerens interesser indenfor forskning og/eller kunstnerisk udviklingsvirksomhed og visioner for udviklingen af fagområdet, for ansøgerens tanker om tilrettelæggelsen af undervisning samt for samarbejder med fagets praksis.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsformularen her. I formularen skal du uploade en ansøgning, hvor du redegør for forsknings- og undervisningsinteresser i relation til opslagets emneområde. Den samlede ansøgning må ikke overstige 6 A4-sider.

Navn, adresse, e-mail og stillingskategori skal fremgå af første side af ansøgningen.

Herudover skal du uploade:

• Kopi af bevis for beståede eksaminer på kandidat- og evt. ph.d.-niveau
• CV
• Portfolio med udvalgte eksempler på din professionelle, kunstneriske, akademiske og/eller undervisningsbaserede praksis (Max 20 MB)
• Publikationsliste

Deadline

Ansøgningen skal fremsendes digitalt i pdf-format, så den er arkitektskolen i hænde senest den 1. maj 2019 kl. 12.00.

Yderligere Information

Spørgsmål om stillingen kan rettes til lektor Thomas R. Hilberth på +45 8936 0308 / th@aarch.dk eller forskningschef Charlotte Bundgaard på +45 8936 0203 / cb@aarch.dk

 

Søg på: https://aarch.dk/mso-professorat-i-radikal-baeredygtig-arkitektur/