Nyhed

Gennembrud i overenskomstforhandlinger

Søndag kom det første gennembrud i overenskomstforhandlingerne på det private område, da Dansk Industri og CO-industri blev enige om et forlig, der giver forbedringer til ansatte i industrien på en række områder

Af Bo Billeskov Grünberger

230.000 lønmodtagere i industrien kan se frem til mere fleksibilitet på deres fritvalgskonto, tre uger ekstra øremærket barsel til den anden forælder, ret til 14 ugers løn under sygdom og en styrkelse af tillidsrepræsentanternes rettigheder.

– Vi har blandt andet fået et flot løft af fritvalgskontoen, vi har sat en tyk streg under de gode uddannelsesmuligheder i aftalt uddannelse, vi rykker på ligestillingen og får yderligere tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder med fuld løn. Ikke mindst har vi sikret, at vores medlemmer får udbetalt løn i 14 uger mod de nuværende ni, hvis de er så uheldige at blive syge. Vi har simpelthen landet en aftale med mere til alle. Det er jeg stolt af, siger Mads Andersen, næstformand for CO-industri og formand for 3F Industri.

Fritvalgskontoen er en ordning, der gælder nogle overenskomster, hvor man hver måned opsparer en del af sin løn. Pengene kan enten sættes ind på ens pensionskonto, give mere fritid eller udbetales som almindelig løn.

– Det første, som er værd at bemærke, er den økonomiske ramme i overenskomsten. Den er et signal om, at det går godt i Danmark. Vi skal tilbage til før finanskrisen for at finde noget, som ligner det her. Den økonomiske ramme drejer sig dels om, at der bliver afsat mere til fritvalgsordningen sammenholdt med, at man løfter mindstebetalingen pr. time med 2,50 kr. år. Det er kun de laveste satser, der bliver hævet, men det er alligevel et signal om, hvor godt det går i dansk økonomi,« siger Søren Kaj Andersen, der er centerleder og lektor på Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved Københavns Universitet, til Berlingske.

Resultatet danner rammen for 200 andre overenskomstforhandlinger i Dansk Industri, som skal til at gå i gang, herunder den overenskomst, som gælder for FAODs medlemmer.

Aftalen gælder tre år, og nedenunder kan du se nogen af de forbedringer, som aftalen indeholder.


FAKTABOKS (kilde: Dansk Industri)

 

Stigninger i løn og bidrag til Fritvalgs Lønkontoen

Mindstebetalingssatsen stiger med 2,5 kr. pr. år

Tillæg for forskudt tid, skiftehold, overarbejde mv. stiger med 1,6 pct. pr. år

Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med i gennemsnit 1,7 pct. pr. år

Bidraget til Fritvalgs-Lønkontoen stiger med 1 procentpoint pr. år, så det pr. 1. marts 2022 udgår i alt 7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

 

Mere øremærket forældreorlov til faderen

Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har moderen ret til at holde fem uger, faderen otte, og de resterende tre kan deles mellem forældrene.  

Bedre vilkår for langtidssyge medarbejdere

Perioden, hvor sygemeldte medarbejdere under Industriens Overenskomst modtager løn fra arbejdsgiveren, udvides fra 9 uger til i alt 14 uger. Samtidig sikres det, at sygemeldte medarbejdere på skiftehold og weekendarbejdere igennem alle 14 uger modtager en løn, der er tættere på deres normale indtægt.

Derudover sikres det, at der indbetales fuldt pensionsbidrag, når medarbejdere modtager sygeferiepenge.

 

Større valgfrihed ved pensionsbidrag efter folkepensionsalderen

Medarbejdere, der vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, vil frem over få bedre mulighed for at få deres pensionsbidrag udbetalt som løn.

 

Enklere lønadministration

Der åbnes mulighed for overgang til månedsvis lønudbetaling, hvilket vil lette lønadministrationen betydeligt i mange virksomheder.

 

Tidligere pension til elever og lærlinge

Elever og lærlinge vil fremover have ret til pension, så snart de er fyldt 18 år og har 2 måneders anciennitet i virksomheden.

 

Konkurrencedygtige pensionsordninger

Parterne vil i fællesskab overvåge omkostningsniveauet for firmapensionsordninger inden for overenskomstens område og sikre, at de er konkurrencedygtige. 

Samtidig vil de i fællesskab sætte fokus på, at pensionsopsparingen for medarbejdere med få timer ikke ædes af administrationsomkostninger.

 

Afdækning af andre ansættelsesformer

Parterne vil i fællesskab holde øje med udviklingen i andre ansættelsesformer end normalt fuldtidsarbejde for at kunne vurdere, om reglerne er indrettet rigtigt.

 

Styrkede efteruddannelsesmuligheder for opsagte medarbejdere

For at styrke vejen til nyt job for opsagte medarbejdere vil parterne opfordre regeringen og Folketinget til at skabe grundlag for, at opsagte medarbejdere fremover kan modtage støtte til op til 5 ugers relevant uddannelse fra Industriens Kompetenceudviklingsfond, selvom de ikke længere er i job.

 

Støtte til uddannelse aftalt mellem virksomhed og medarbejder

Medarbejderes ret til at få støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond til uddannelse aftalt med virksomheden, er nu en blivende del af overenskomsten. Denne rettighed blev aftalt som en forsøgsordning i 2017.

 

Lettere adgang til den danske model  

 

Virksomheder, der vælger at lade sig omfatte af en overenskomst ved at melde sig ind i DI og  ikke har en fritvalgsordning i forvejen, vil fremover kunne finansiere en del af bidraget til overenskomstens Fritvalgs Lønkonto inden for deres eksisterende lønomkostninger, så det bliver mere attraktivt for nye virksomheder at blive en del af den danske model.

 

Enklere og mere synlig Fritvalgskonto

Stigningen i fritvalgsbidraget på 3 procentpoint, der er aftalt i overenskomstperioden, kan udbetales som en almindelig del af lønnen, hvis medarbejderen ikke ønsker at anvende det på anden vis. Medarbejdere og virksomheder får også mulighed for lokalt at aftale, at en større del af Fritvalgs Lønkontoen løbende udbetales med lønnen. Samtidig sætter parterne gang i et fælles arbejde, der skal tydeliggøre værdien af Fritvalgs Lønkontoen og gøre den enklere at anvende for både medarbejdere og virksomheder.    

 

Mere frihed til børnefamilier                          

Medarbejdere får frem over ret til en ekstra fridag, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får medarbejdere ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn. Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra Fritvalgs Lønkontoen i forbindelse friheden.

 

Styrket fokus på den grønne omstilling

Parternes fælles arbejde i TekSam vil i den kommende periode sætte særligt fokus på at understøtte samarbejdet om den grønne omstilling mellem ledelse og medarbejdere på de danske virksomheder.

 

Strømlining af regler for feriefridage mv.

Overenskomstens regler om bl.a. ferie, feriefridage og Fritvalgs Lønkonto strømlines, så de hænger bedre sammen med den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020.

Derudover er der åbnet op for, at medarbejdere og ledelse på den enkelte virksomhed kan indgå aftale om at holde ferie i timer frem for i dage.

 

Bedre mulighed for lokale aftaler om rådighedstjeneste

De lokale parter på den enkelte virksomhed får bedre adgang til at aftale særlige regler for medarbejdere, der arbejder i rådighedstjeneste.