Ændring af medlemsoplysninger

Det er vigtigt, at Forbundet Arkitekter og Designere har dine korrekte personoplysninger.

Send os en mail, hvis du fx er flyttet, har skiftet emailadresse, har afsluttet din uddannelse, har fået et nyt job eller er blevet ledig. Dit kontingent afhænger af, om du er i job, er ledig eller under uddannelse eller andet. Med korrekte personoplysninger er det lettere for os at give dig relevant bistand og relevante tilbud.

Send en mail til Forbundet Arkitekter og Designeres sekretariat med ændringerne.

Du kan også ændre dine medlemsoplysninger online

Udmeldelse

Udmeldelse er beskrevet i forbundets vedtægter (pdf).

Vedtægterne §5, stk 3
Ind- og udmeldelse af forbundet skal ske skriftligt i underskrevet stand med angivelse af folkeregisteradresse til forbundet og kontingentindbetaling ske i forbindelse hermed.

Udmeldelse skal ske med mindst tre måneders varsel og være forbundet i hænde inden udgangen af en kalendermåned, hvorefter den vil træde i kraft efter udgangen af den tredje kalendermåned herefter, jf. i øvrigt stk. 2.

Når forbundet enten selv eller gennem forhandlingsorganisationer, den måtte have tilsluttet sig, har varslet eller iværksat arbejdskonflikt, eller der fra arbejdsgiverside er varslet eller iværksat arbejdskonflikt, kan udmeldelse dog ikke finde sted, med mindre der i helt specielle tilfælde og i så fald først efter forudgående begrundet ansøgning meddeles dispensation hertil fra forbundets bestyrelse.

Forbundet er bemyndiget og legitimeret til at varsle kollektive kampskridt og i den forbindelse at afgive eventuelt nødvendige individuelle stillingsopsigelser.

Ligeledes kan intet medlem ved udmeldelse unddrage sig de forpligtelser, herunder økonomiske, som måtte påhvile det pågældende medlem på grund af begivenheder og forhold opstået, mens denne var medlem af forbundet.

 

Forbundet Arkitekter og Designere
Peter Bangs Vej 30
2000 Fredriksberg

Sidst redigeret: 21. februar 2018