Råd og jura

En advarsel er ikke en straf

Foto: Bethany Legg / Unsplash

Mange tror fejlagtigt, at en advarsel er første skridt mod en afskedigelse. Formålet er imidlertid det modsatte, nemlig at forhindre en afsked.

Af Tine Trabolt

Mange tror, en advarsel er noget, som chefen bruger for at komme af med en medarbejder. Men det er ikke hensigten.

En advarsel er et ledelsesinstrument til at løse de problemer, der måtte være, så en afsked kan undgås. En advarsel er altså ikke en ”straf”, men skal fungere som en konstruktiv indsats fra ledelsen.

Hvornår kan der gives en advarsel?
En advarsel kan være relevant som følge af individuelle forhold hos medarbejderen. Fx mangelfuld varetagelse af opgaverne eller samarbejdsvanskeligheder. Det er altså ikke relevant at give advarsler, når der er tale om generelle forhold på arbejdspladsen som typisk berører flere ansatte fx besparelser eller opgavenedgang.

En afskedigelse kan som udgangspunkt kun være sagligt begrundet, hvis der forinden er givet en advarsel om det samme forhold. At der skal være tale om det samme forhold betyder, at fx en advarsel for samarbejdsproblemer ikke kan bruges i en afskedigelsessag om manglende kvalitet i arbejdet.

Der kan dog være tilfælde, hvor en afskedigelse kan være saglig uden der forinden er givet en advarsel. Dette kan være grovere tilfælde af illoyalitet over for arbejdspladsen.


Krav til en advarsel

En advarsel kan være mundtlig eller skriftlig, men i begge tilfælde er der nogle krav til advarslens indhold, som hænger sammen med formålet om at undgå en afskedigelse. En advarsel forudsætter således: 

  • At det tydeligt fremgår, at der er tale om en advarsel.
  • At den præcist angiver, hvilke konkrete forhold ledelsen er utilfreds med.
  • At det klart fremgår, hvordan medarbejderen konkret kan rette op på givne problemer, samt hvilke konsekvenser det vil få, hvis medarbejderen ikke gør det.
  • At advarslen er tidsbegrænset, da en advarsel ikke skal kunne bruges mod medarbejderen til tid og evighed.
  • At en advarsels virkning afhænger af hvor væsentligt et forhold der er tale om, men at den ikke bør være mere end et år.

Særlig procedure i det offentlige

Da det offentlige område er underlagt Forvaltningsloven, gælder der særlige procedureregler, blandt andet ret til aktindsigt og krav om partshøring.

Det kan FAOD hjælpe med

Forbundet kan vurdere om advarslen er saglig begrundet, og om den opfylder de formelle krav. Hvis dette ikke er tilfældet, kan vi bistå i et videre sagsforløb, hvis medlemmet ønsker det.  På det offentlige område kan vi tillige bistå ved medlemmets partsindlæg.