Efteruddannelse

Når du er ansat efter Arkitektoverenskomsten med Dansk Indistri, optjener du efteruddannelsesmidler svarende til  19.000 kroner om året pr. 1. marts 2016. Heraf er 75 procent pr. år til individuel brug.

Er du deltidsansat, optjener du efteruddannelsesmidler forholdsmæssigt. Det vil sige, at halv tid giver dig halvdelen af beløbet at efteruddanne dig for. De individuelle efteruddannelsesmidler skal anvendes til efteruddannelsesformål senest året efter, de er optjent.

Artikel: Sørg for at bruge dine efteruddannelsesmidler

Anvendes midlerne ikke de efterfølgende to kalenderår, overgår de til tegnestuens fællespulje. Det vil eksempelvis sige, at individuelle efteruddannelsesmidler optjent i 2015 skal anvendes senest i 2017.

Hvis ikke de bliver anvendt, overgår de til fællespuljen pr. 1. januar 2018.

Du kan bruge pengene efter opsigelse
Hvis du bliver opsagt eller selv opsiger din stilling, fastfryses de individuelle efteruddannelsesmidler.

Midlerne tilfalder derfor ikke fællespuljen, selvom du eventuelt først fratræder efter årsskiftet. Det vil eksempelvis sige, at individuelle efteruddannelsesmidler optjent i 2014 bevares, selvom du opsiges den 29. oktober 2015 med fire måneders varsel til fratræden ved udgangen af februar 2016.

Individuelle ubrugte efteruddannelsesmidler skal anvendes til efteruddannelsesformål inden 12 måneder efter fratræden.

Arbejdsgiver har pligt til at lave saldoopgørelse/puljeregnskab over resterende efteruddannelsesmidler, når du fratræder. Læs mere under opsagt

Individuel komptenceudviklingsplan

Det følger af Arkitektoverenskomsten, at der i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS) skal aftales en individuel komptenceudviklingsplan (§12, stk. 1).

Forbundet har til inspiration lavet et skema.  

Virksomhedens efteruddannelsesplan

Det følger af § 12, stk. 7 i Arkitektoverenskomsten, at arbejdsgiveren årligt skal udarbejde en systematisk efteruddannelsesplan for virksomheden og de ansatte efter retningslinjer drøftet mellem arbejdsgiveren og de ansatte. Er der en tillidsrepræsentant, deltager denne som de ansattes repræsentant i drøftelserne.

Forbundet har til insparation lavet et skema.

Sidst redigeret 5. juli 2017