Icon

Studieadjunkt/studielektor med sideløbende beskæftigelse

København

Studieadjunkt/studielektor med sideløbende beskæftigelse søges til undervisning inden for anatomi og fabrikation ved Institut for Bygningskunst og Teknologi

 

Studieadjunkt/studielektor med sideløbende beskæftigelse søges til undervisning inden for anatomi og fabrikation ved Institut for Bygningskunst og Teknologi 

Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås en 3-årig deltidsstilling som studieadjunkt/studielektor med sideløbende beskæftigelse til bachelorprogrammet Arkitekturens Anatomi og Fabrikation. 

Vi søger en faglig stærk profil, som brænder for at formidle arkitektfaglig viden til de studerende om bl.a. tektonik, bygningsanatomier, konstruktion af tegning og bygninger, materialekarakter, æstetik, bæredygtighed, arkitekturhistorie og teknologisk udvikling. 

Den ledige stilling er tilknyttet Institut for Bygningskunst og Teknologi og ønskes pr. 1. august 2017 eller snarest muligt herefter. 

 

Institut for Bygningskunst og Teknologi 

Institut for Bygningskunst og Teknologi forener bygningskunst med undersøgelser af digitale teknologiers betydning i udvikling og anvendelse af materialer, bygningskonstruktioners udformning og egenskaber samt bygningers fremstillingsvilkår. Instituttet har fokus på, hvordan teknologier i kritisk samspil med arkitekturen kan berige samfundet og takle globale udfordringer – dette både i dansk og international sammenhæng. Der arbejdes med materialestudier, bygningsfysik og tektonisk innovation. Instituttets forskning og kunstneriske udviklingsarbejde foregår ofte i tætte tværfaglige samarbejder med relevante institutioner og virksomheder over hele verden. 

Instituttets undervisning er organiseret i 1 bachelorprogram og 3 kandidatprogrammer, som sammen danner ramme om en række faglige udviklingsmiljøer inden for arkitektur og teknologi. Derudover bidrager instituttet til KADK’s tværgående undervisning. 

Læs mere om instituttet, programmer, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed mv. på http://www.kadk.dk. ;

 

Om stillingen 
Stillingen som studieadjunkt/studielektor vil bestå af undervisning og opgaver i relation hertil i samarbejde med instituttets øvrige undervisere. Varetagelse af andre opgaver kan forekomme i begrænset omfang. Opgaverne vil overvejende set være tilknyttet undervisningen på 3. årgang af programmet Arkitekturens Anatomi og Fabrikation, hvor de studerende blandt andet undervises i komplekse og analytiske fortolkninger af arkitekturens skabelsesproces. 

 

Dine opgaver vil blandt andet omfatte: 

 • Formidling af viden og erfaring fra fagets praksis via forelæsninger, undervisning og vejledning 
 • Undervisningsplanlægning og dertil hørende administration i tilknytning til KADK’s programmer og tværgående undervisning. 
 • Deltagelse i faglige bedømmelser, kritikker og evalueringer 
 • Deltagelse i lærermøder, seminarer, feltarbejder og værkanalyser 

 

Koordinering af obligatorisk praktik, praktikstudier samt job i studiepausen kan eventuelt også indgå i dine opgaver. 
 
Som studielektor vil du endvidere skulle medvirke til udviklingen af undervisningsformer og planlægningen af de faglige evalueringer og bedømmelser. 

 

Kvalifikationskrav 

Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau. Alternativt kan du dokumentere realkompetencer på kandidatniveau via længerevarende uddannelse, viden, færdigheder, kompetencer og erhvervserfaring inden for stillingens faglige felt. 

Du har desuden relevant beskæftigelse inden for arkitektfaget og ajourørt erfaring med relevant arkitektfaglig praksis. 

 

Derudover forventer vi, at du: 

 • har mindst 3 års professionel arkitektfaglig erfaring og dokumentation for skabende/ producerende og aktuel arkitektfaglig virksomhed. 
 • har undervisningsmæssig erfaring fra en videregående arkitektfaglig uddannelsesinstitution .
 • har fingeren på pulsen og er ajourført med arkitektfaglig praksis samt evner at omsætte denne til undervisningen. 
 • har erfaring med feltarbejder og værkanalyser og kan vejlede og undervise de studerende heri. 
 • er en dygtig formidler og vejleder. 
 • har interesse for og erfaring med tektonik og arkitekturhistorie. 
 • Stærke samarbejdsevner. 

 

For at blive ansat som studielektor på ansættelsestidspunktet skal du desuden have: 

 • mindst 6 års professionel arkitektfaglig erfaring, herunder betydelig deltagelse i kvalitativ skabende/producerende arkitektfaglig virksomhed på højt internationalt niveau 
 • mindst 2 års undervisningserfaring 
 • modtaget supervision, pædagogisk opkvalificering i form af pædagogikum samt positiv skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifikationer. KADK kan dispensere fra kravet om pædagogikum, hvis du har mindst 5 års undervisningserfaring på bachelor- og kandidatniveau og på anden vis har styrket dine pædagogiske færdigheder 
 • Du kan dokumentere relevant vidensproduktion inden for praksis og kunstnerisk udvikling 

 
Særlig kvalificeret indsats og nyudvikling inden for det undervisningsmæssige område vil vægte i den samlede vurdering ved stillingens besættelse. 

 

Vi tilbyder 

Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring. 

Som studieadjunkt vil du få tilbudt supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på en skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifikationer. 

 

Løn og ansættelsesforhold 

Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og en række AC organisationer. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg afhængig af dine kompetencer og erfaring. 

Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding – BEK nr. 92 af 24/08/2015. 

Du vil blive ansat som studieadjunkt eller studielektor afhængig af dine kvalifikationer. Indplaceringen sker efter konkret bedømmelse af sagkyndige bedømmere. Hvis ansættelsen sker som studieadjunkt, vil der blive fastsat en studieadjunktperiode med henblik på opkvalificering til studielektorniveau. 

Stillingen er en deltidsstilling med minimum en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 7,4 timer, svarende til 1/5 af fuldtid. Der stilles desuden krav m sideløbende beskæftigelse gennem hele ansættelsesperioden. 

Stillingen er tidsbegrænset og udløber uden yderligere varsel efter 3 år. 

 

Læs mere her

More information